نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شماره واحدهای مختلف دانشکده

 

ردیف

نام واحد

شماره تماس

1

شماره تماس گویای دانشکده

34274573

2

  دفتر ریاست دانشکده

۳۴۲۷۹۲۹۸

3

  معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

۳۴۲۷۹۳۰۲

4

  معاونت پژوهشی و اجرایی

۳۴۲۷۹۳۰۱

5

  اداره امور عمومی

۳۴۲۷۹۳۰۳

6

  اداره آموزش-تحصیلات تکمیلی

۳۴۲۷۹۲۹۷

7

  کارپردازی دانشکده

۳۴۲۷۹۲۹۵

8

  دفتر گروه آمار

۳۴۲۷۴۵۶۱

9

  دفتر گروه ریاضی

۳۴۲۷۴۵۶۹

10

  دفتر گروه زیست شناسی

۳۴۲۷۴۵۴۵

11

  دفتر گروه فیزیک

۳۴۲۷۴۵۵۶

12

  حسابداری دانشکده

۳۴۲۷۹۳۰۴

13

  واحد اینترنت دانشکده

۳۴۲۷۹۲۹۹

14

  واحد پژوهش

34279305