نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شماره تلفن های داخلی گروه آموزشی ریاضی

شماره تلفن های داخلی گروه آموزشی ریاضی


 

  ردیف                        نام و نام خانوادگی شماره تماس
 1   دفتر گروه ( خانم شهناز شهبازی )   220
 2   آقای دکتر علی فرج زاده   269
 3   آقای دکتر شاپورحیدر خانی   308
 4   خانم دکتر سیده مرضیه قویدل   226
 5   آقای دکتر عبدالحمید فتاحی   300
 6   آقای دکتر سیروس رسولیار   211
 7   آقای دکتر امیر حقیقی   268
 8   آقای دکتر کیوان امینی   269
 9   آقای دکتر نعمت ا... نیامرادی   299
 10   آقای دکتر احد رحیمی   226
 11   آقای دکتر محمد تقی درویشی   298
 12   آقای دکتر محمد ابوالقاسمی   298
 13   خانم دکترمینو کامرانی   309
 14   آقای دکتر مهرداد احمد زاده    262