نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شماره تلفن های داخلی گروه آموزشی بیولوژی

شماره تلفن های داخلی گروه آموزشی بیولوژی


 

 ردیف                                نام و نام خانوادگی شماره تماس
 1  دفتر گروه (خانم میترا بختیاری)  ۲60
 2  آقای دکتر علی بیدمشکی پور  ۲۸۵
 3  آقای دکتر نصراله رستگار پویانی  ۲۷۴
 4  آقای دکتر سیروس قبادی  ۲۸۹
 5  آقای دکتر نامدار یوسفوند  ۲۸۷
 6  آقای دکتر مظفر شریفی  ۳۲۴
 7  آقای دکتر ناصر کریمی  ۳۲۷
 8  آقای دکترحسین فلاحی  ۲۸۹
 9  آقای دکتر وحید اکملی  ۲۹۵
 10  آقای دکتر حمید مهدیونی  ۲۸۹
 11  آقای دکتر سجاد سی سخت نژاد  ۲۴۶
 12  آقای دکتر خسرو چهری  ۲۴۶
 13  آقای دکتر مجتبی تاران  ۳۲۳
 14  آقای دکتر محمد معصومی  ۲۵۱
 15  آقای دکتر احمد قارزی  ۲۵۱
 16  خانم دکتر مهری آزادبخت  ۲۵۹
 17  خانم دکترمریم مهرابی  ۲۲۴
 18  خانم دکتر سمیه اسمعیلی رینه  ۲۹۵
 19  آقای دکتر حمیدرضا قاسم پور  ۲۲۴
 20  خانم ثریا شریفی  ۲۹۰