نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شماره تلفن های داخلی گروه آموزشی آمار

شماره تلفن های داخلی گروه آموزشی آمار


 

 ردیف                                      نام ونام خانوادگی            شماره تماس
 1   دفتر گروه ( آقای امید احمدی )   240
 2   آقای دکتر محمد مرادی   326
 3   آقای دکتر محی الدین ایزدی   332
 4   آقای دکتر سید رضا هاشمی   321
 5   آقای دکتر داود قزوینی نژاد   201
 6   آقای دکتر حبیب جعفری   330
 7   آقای دکتر ابوطالب خدادادی   333
 8   آقای دکتر مهرداد نیاپرست   320
 9   آقای دکتر سلیمان خزایی   201
 10   خانم دکتر مریم شرفی   261
 11   آقای دکتر عبدا... جلیلیان   261
 12   آقای دکتر بهااء الدین خالدی    332