نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شرح وظایف

معاونت آموزشی  و تحصیلات تکمیلی دانشکده وظیفه برنامه ریزی اداره و هدایت تمام امور آموزشی در مقاطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی و نظارت بر حسن اجرای مقررات و آئین نامه های آموزشی را داردکه برخی از آن وظایف به شرح زیل است:

 • اجرای آئین نامه ها و مقررات آموزشی مصوب دانشگاه
 • برنامه ریزی و تنظیم خط مشی و روش های اجرایی لازم برای اجرای مصوبات شورای آموزشی دانشگاه
 • نظارت و هماهنگی بر اجرای برنامه های آموزشی گروه ها و تلاش برای حل مشکل آموزشی آنها
 • تهیه و تنظیم سیاست های آموزش دانشکده و ارائه آن به رئیس دانشکده
 • نظارت بر تمام فعالیت های آموزشی و پژوهشی دانشجویان دوره های کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری
 • رسیدگی به تخلفات آموزشی دانشجویان از طریق کمیته انضباطی
 • ارزشیابی عمل کرد آموزش سالانه اعضای هیئت علمی وکادر آموزشی دانشکده
 • ایجاد ارتباط و هماهنگی با مدیران ذیربط حوزه معاونت آموزشی دانشگاه برای اجرای مقررات و دستورالعمل های آموزشی مصوب
 • تشکیل منظم جلسات شورای آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده
 • ایجاد ارتباط و هماهنگی با مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه برای اجرای ضوابط و مقررات مربوطه
 • نظارت بر اجرای آزمون های مقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری
 • شرکت در جلسات شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه و اجرا و انعکاس نتایج آن در دانشکده