سمینار ریاضی - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سمینار ریاضی

سمینار ریاضی


درروز چهارشنبه 30 فروردین وبه دعوت گروه ریاضی دانشگاه رازی یک سخنرانی علمی توسط پروفسوریورگن - هرزوگ ازاساتید بنام دانشگاه دویبورگ - آسن ازکشورآلمان درمکان آمفی تئاترشهید علیمحمدی برگزار گردید. ایشان که ازاساتید پیشرو درزمینه جبرجابجایی میباشد دراین سخنرانی به بیان برخی از جدید ترین دستاوردهای علمی خود پرداختند که بااستقبال پر شور شرکت کنندگان روبروگردید .

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------