جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی رشته بیوسیستماتیک جانوری خانم رباب مهدی زاده - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی رشته بیوسیستماتیک جانوری خانم رباب مهدی زاده

جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی رشته بیوسیستماتیک جانوری خانم رباب مهدی زاده


 


دانشکده علوم

 

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع از رساله دکتری

 

گروه زیست شناسی گرایش بیوسیستماتیک جانوری

رباب مهدی­زاده- شماره دانشجویی 935355006

عنوان پایان نامه:

فیلوجغرافیای خفاش بال خمیده، Miniopterus pallidus و خفاش نعل اسبی بزرگ،Rhinolophus ferrumequinum  در ایران بر اساس مارکرهای مولکولی، ریخت­سنجی و اکولوکیشن و مطالعه تکوین صدا در دو گونه خفاش غارزی: خفاش انگشت بلند، Myotis capaccinii در غار ماهیدشت و خفاش جفری، Myotis emarginatus در غار کرند

:Thesis Title

Phylogeography of the pale bent-wing bat, Miniopterus pallidus Thomas, 1907 and the greater horseshoe bat, Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774) in Iran based on morphological, molecular and echolocation markers and Study of vocalization development of the two cave-dwelling bat species: the long-fingered Bat, Myotis capaccinii (Bonaparte, 1837) in Mahidasht cave and the geoffroy's Bat, Myotis emarginatus (Geoffroy, 1806) in Kerend cave

مکان: کلاس ارشد گروه زیست­شناسی

تاریخ دفاع: 1397/11/30 10:00 صبح

 

اعضای کمیتۀ دفاع از پایان‌نامه (شامل استادان راهنما، مشاور ، داور و نماینده تحصیلات تکمیلی)

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبة علمی

سمت

1

دکتر مظفر شریفی

استاد

استاد راهنما

2

دکتر وحید اکملی

استادیار

استاد راهنما

3

دکتر نصراله رستگار پویانی

استاد

داور (داخل گروه)

4

دکتر احمد قارزی

دانشیار

داور (داخل گروه)

5

دکتر  بهرام حسن­زاده کیابی

دانشیار

داور (خارج گروه)

6

دکتر ناصر کریمی

دانشیار

نماینده تحصیلات تکمیلی

 

 

چکیده

در این مطالعه فیلوجغرافیا و ساختار ژنتیکی جمعیتی خفاش­ پالیدوس (Miniopterus pallidus) و خفاش نعل اسبی بزرگ (Rhinolophus ferrumequinum) بررسی گردید. بدین منظور نمونه برداری در طول سال­های 2014 تا 2017 در ایران انجام شد. برای مطالعه مولکولی خفاش پالیدوس، توالی­های ناحیه ­D-loop از DNA میتوکندریایی حاوی 331 جفت باز برای 88 فرد از 13 جمعیت در ایران مورد آزمایش قرار گرفتند. همچنین وضعیت تاکسونومیکی جمعیت­های خفاش نعل­اسبی بزرگ در ایران براساس 1017 جایگاه ژن Cytb در 50 توالی نوکلئوتیدی بررسی شدند. در پژوهش حاضر در 14 مکان جدید حضور خفاش پالیدوس در دامنه پراکنش گونه واقع در مناطق کوهستانی زاگراس-البرز و شمال شرق کشور ثبت گردید. تنوع ژنتیکی بسیار بالایی در جمعیت­های خفاش پالیدوس مشاهده شد (97/0 = تنوع هاپلوتایپی و 02/0 = تنوع نوکلئوتیدی). نتایج تست منتل نشان داد جریان ژنی در خفاش پالیدوس با فاکتورهای محیطی محدود می­شود. گسترش جمعیتی خفاش پالیدوس در گذشته با استفاده از تست­های خنثی و توزیع عدم­تطابق استنتاج شد. همچنین نتایج اسکای­لاین پیشروی تاریخی بزرگی را در حدود 81000 هزار سال پیش نشان داد و پس از آن کاهش جمعیتی اخیر در حدود 13000 سال پیش در جمعیت­های این گونه مشاهده گردید. نتایج مولکولی  خفاش نعل اسبی بزرگ نشان داد که تنوع هاپلوتایپی و نوکلئوتیدی در جمعیت­های این گونه به ترتیب برابر با 63/0 و 0021/0 می­باشند. نتایج این پژوهش نشان داد فاصله جغرافیایی موجب کاهش جریان ژنی بین جمعیت­های خفاش نعل اسبی شده است. تحلیل تبارزایشی، تک نیایی بودن این گونه را حمایت نمود و سه گروه تبارزایشی آلوپاتریک/پاراپاتریک برای این آرایه در نواحی توزیع آن در غرب پالئارکتیک پیشنهاد گردید که شامل کلاد یک در نواحی اروپا-غرب ترکیه ، زیر کلاد A از کلاد دو در شرق ترکیه-نواحی شمال ایران و زیرکلاد B از کلاد دو در نواحی جنوبی ایران  ساکن می­باشد. زمان واگرایی کلاد یک شامل تبار اروپا-غرب ترکیه از کلاد دو شامل تبار شرق ترکیه-ایران در حدود اواسط پلیستوسن (8534/0-6454/0 میلیون سال پیش) تخمین گردید. همچنین زیر کلاد A از زیرکلاد B در دوره پلیستوسن (4849/0- 369/0 میلیون سال پیش) واگرا شده­اند.

توانایی ایجاد صدا برای بقای خردخفاشان مهم می­باشد و تکوین صدا در اوایل رشد پس از تولد ممکن است پایه و اساسی برای رفتار پژواک جایابی در بالغین باشد. در این پژوهش تکوین صدا در یک کلنی مادری از غرب ایران، در خفاش­ انگشت­بلند (Myotis capaccinii) از غار ماهیدشت در سال 2016 و خفاش جفری (Myotis emarginatus) از غار کرند در سال 2015 بررسی شد. ضبط صدا با دستگاه بت­دتکتور با فاصله 20-10 سانتی­متری خفاش­ها صورت گرفت. پارامترهای صدا با نرم­افزار بت-ساند استخراج شد. نتایج مطالعه تکوین صدای دو گونه نشان داد که نوزادان هر دو گونه از بدو تولد، صداهای کوتاه (پیش صدا برای پژواک جایابی) و صداهای طولانی (ارتباطی) ساطع می­کنند که نشان می­دهد صدای پژواک جایابی در نوزادان دو گونه خفاش به‌طور مستقل از صدای ارتباطی و موازی با آن تکوین می­یابد. دوشکلی جنسی در نوزادان دو گونه خفاش انگشت­بلند و جفری مشاهده نشد (P > 0.05). طول صدا در نوزادان خفاش انگشت بلند به‌تدریج تا روز هفتم پس از تولد افزایش یافت و سپس با افزایش سن کاهش پیدا نمود. تعداد صداهای ارتباطی نوزادان خفاش انگشت­بلند، 16 -12 روز پس از تولد کاهش یافت و اکثر صداها مشابه صدای پژواک جایابی والدین شدند. صداهای ارتباطی در خفاش جفری ویژگی­های طیفی و زمانی متفاوتی در بخش دنباله صدای  FM (صدا با فرکانس متغیر) داشتند که شامل صدای ارتباطی کلاسیک (FM)، صدای FM با دنباله رو به بالا (UP-tail–FM) و صدای FM با دنباله ثابت (FM-CF) بودند. نتایج نشان داد صدای طولانی کلاسیک در خفاش جفری حاوی اطلاعاتی در مورد تخمین سن می­باشد و صداهایی چند سیلابی حاوی اطلاعاتی در مورد تصریح توجه و درک مادر نسبت به خفاش جوان می­باشد و همچنین هر فرد صدای منحصر بفردی دارد.

 

 

Abstract

In this study, phylogeography and population genetic structure of the pale bent-wing bat (Miniopterus pallidus) and the greater horseshoe bat (Rhinolophus ferrumequinum) have been investigated. Samples were collected from Iran during 2014 to 2017. The molecular studies of M. pallidus surveyed using 331 bp of the D-loop region of mitochondrial DNA in 88 sequences from 13 localities in Iran. Taxonomic status of R. ferrumequinum populations surveyed using the Cytb gene (1017 bp) in 50 bats in Iran. The present study describes 14 new localities within distribution areas of M. pallidus along Zagros-Alborz Mountains and in northeastern of the country. A high genetic diversity was observed in M. pallidus populations. The partial Mantel test analysis showed that restrictions in gene flow of populations could be explained by environmental factors. The demographic expansion of M. pallidus populations was inferred using neutrality tests and mismatch distribution. BSP results also revealed a major historical expansion around 81,000 years ago and a recent population decline around 13,000 years ago. The total haplotype diversity and nucleotide diversity in R. ferrumequinum populations were 0.63 and 0.0021. The genetic data of R. ferrumequinum populations showed evidence for isolation by geographic distance. Phylogenetic results supported the monophyly of R. ferrumequinum and suggested this taxon comprises three allopatric/parapatric phylogroups that distributed in Europe-western Turkey (calde 2), eastern Turkey-northern Iran (clade 1, subclades A) and southern Iran (clade 1, subclades B). The Europe-western Turkey lineage split from the eastern Turkey-Iran lineage during the middle Pleistocene (0.8534 (ca.I)–0.6454 (ca.II) Ma). The divergence time among subclades A and B occurred during the mid‐Pleistocene (0.4849 (ca.I)–0.369 (ca.II) Ma).

Vocal production is very important elements to the survival of microchiropteran bats. Vocalization development during early postnatal may enhance innate biosonar behavior in the adult. We aimed to monitored vocalization development in free-living populations of Myotis capaccinii and Myotis emarginatus in a maternity colony in the Mahidasht and Kerend caves, western Iran, respectively. Vocalizations were recorded from each individual from distance of the target of 10-15 cm (for bats) using a Bat Detector. Vocalizations parameters processed using the software Batsound. At birth, infant bats of two species produced both echolocation call precursors (short calls) and isolation calls, indicating that echolocation calls of two species develop independently and exist in parallel to isolation calls during postnatal growth. Our study showed that vocalizations did not carry sex-specific signatures in M. emarginatus and M. capaccinii infants (P > 0.05). In M. capaccinii, during days 12-16 calls began to resemble adult echolocation calls and duration of isolation calls increased slightly before 7-day old and then gradually decreased. Isolation calls of M. emarginatus were different spectro-temporal features of the tail part that followed downward frequency-modulated sweep of each syllable. Types of isolation calls for neonate included i-calls of classic, UP-tail–FM and FM-CF. In M. emarginatus, we observed that classic i-calls encode information about age and multi-syllable phrases probability encode several messages to elicit mother's reception and attention. We also, in M. emarginatus, indicated classic i–calls of 1–day–old and 4–day–old neonates were individual specific.