جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی رشته بیوسیستماتیک جانوری آقای حجت اقبالی - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی رشته بیوسیستماتیک جانوری آقای حجت اقبالی

جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی رشته بیوسیستماتیک جانوری آقای حجت اقبالی


 


دانشکده علوم

 

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع از رساله دکتری

 

گروه زیست شناسی گرایش بیوسیستماتیک جانوری

حجت اقبالی-  شماره دانشجویی   935355204

عنوان پایان نامه:

مطالعه تغییرات زمان بندی وقایع تولیدمثلی خفاش ها (Myotis emarginatus, Rhinolophus euryale, R. ferrumiqunum) در واکنش به شرایط اقلیمی تغییر یافته و رشد پس از تولد و تکوین اکولوکیشن در Myotis capaccinii و M. emargintaus

 

:Thesis Title

Reproductive timing in bats (Myotis emarginatus, Rhinolophus euryale, R. ferrumiqunum): In search of selective responses to a changing climate and echolocation development in Bat Myotis emarginatus and Myotis capaccinii during postnatal growth period

مکان: کلاس ارشد گروه زیست شناسی

تاریخ دفاع: 30/11/1397 14:00 عصر

 

اعضای کمیتۀ دفاع از پایان‌نامه (شامل استادان راهنما، مشاور ، داور و نماینده تحصیلات تکمیلی)

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبة علمی

سمت

1

دکتر مظفر شریفی

استاد

استاد راهنما

2

دکتر نصراله رستگار پویانی

استاد

داور (داخل گروه)

3

دکتر وحید اکملی

استاد یار

داور (داخل گروه)

4

دکتر  بهرام حسن زاده کیابی

دانشیار

داور (خارج گروه)

5

دکتر حبیب جعفری

دانشیار

نماینده تحصیلات تکمیلی

 

 

 

چکیده

در این رساله به بررسی تغییرات رشد پس از تولد بر اساس متغیرهای وزن، طول بازو، صفحه غضروفی ناحیه اپی فیز استخوان های انگشتان چهارم دست و ویژگی های بال در دو روست مادری در چهار گونه خردخفاش از جمله Rhinolophus euryale, Myotis capaccinii, Myotis emarginatus, Rhinolophus ferrumiqunum  در غارهای کرند و ماهیدشت طی سال های 1394 تا 1396 پرداخته شده است. در تمام گونه های تحت مطالعه، طی سه تا چهار هفته اول پس از تولد، اکثر متغیرها به طور خطی رشد کرده و در پایان این دوره، اندازه وزن و متغیرهای بال به ترتیب به بیش از 70 و 90 درصد مقادیر مشابه در مادران بالغ رسید. به منظور توصیف الگوی رشد، از بین سه مدل رشد غیر خطی ( لجستیک، گامپرتز، وان برتالنفی) مناسب ترین آنها برای منحنی های رشد انتخاب شدند.

در این پژوهش علاوه بر مطالعه رشد پس از تولد در خفاش حنایی،  Myotis emarginatus(غار کرند) و خفاش انگشت بلند، Myotis capaccinii (غار ماهیدشت)، همزمان تکوین پژواک جایابی در این دو گونه نیز مورد واکاویی قرار گرفت. صدای خفاش ها با دستگاه بت- دتکتور مدل پترسون ضبط و با نرم افزار بت-ساند استخراج شد. نتایج نشان داد که نوزادان هر دو گونه در دو تا سه هفته اول رشد پس از تولد، دو نوع صدا (Short calls وIsolation calls) ساطع می کردند. متوسط فرکانس صداها از جمله فرکانس (شروع، حداکثر و پایان) طی دوره رشد پس از تولد افزایش می یافت، در حالی مدت دوره صدا روند کاهشی را طی می کرد. علاوه بر این، اختلاف متوسط پارامترهای صدا در نرها و ماده ها معنادار نبود (P > 0.05). در هر دو گونه رابطه ی بین وزن بدن، طول ساعد و ویژگی های بال (سطح بال، گستره بال، و هیئت بال) با پارامترهای صدا به طور معناداری مثبت بود. در عوض رابطه بین بار بالی و ویژگی های صدا (با واحد فرکانس) در طول دوره رشد پس از تولد منفی برآورد شد.

 در خفاش حنایی به عنوان مطالعه موردی، برای بررسی این فرضیه که نتایج حاصل از مقایسه روش نشانه گذاری-دوباره گیری (longitudinal) و مقطعی (cross–sectional) برای محاسبه نرخ رشد و تخمین سن متفاوت است، تحلیل رگرسیون چند متغیره و معادله برآورد تعمیم یافته (GEE) نشان داد که میانگین وزن و طول بازوی نمونه های هر دو روش به هنگام تولد تفاوت معنا داری ندارند (P > 0.05) اما نرخ رشد این دو متغیر طی دوره رشد پس از تولد اختلاف معنی داری نشان می دادند (P < 0.05). علاوه بر این، در روش مقطعی سن نوزادان بیش از سن واقعی آنها تخمین زده شد. به منظور مقایسه ی زمان بندی وقایع تولید مثلی (فصلی بودن و همزمانی تولد ها) در خفاش نعل اسبی بزرگ، R. ferrumeqinum در دو سال متوالی 1394 به عنوان سال خشک و 1395 به عنوان سال پر باران در غار کرند، نتایج آنالیز دایره ای نشان داد که میانگین واریانس زاویه های تولد در سال 1394 (S2 = 0.003) نسبت به سال 1395 (S2 = 0.006) به طور معنا داری کمتر بود و این نشانه دهنده همزمانی بیشتر تولد ها در سال 1394 است. نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که بارندگی طولانی مدت، شرایط نامساعدی را ایجاد می کند که R. ferrumeqinum می تواند با تأخیر در زایمان، کاهش در هم زمانی تولد، و کاهش رشد پس از تولد به این شرایط پاسخ بدهد.  

 

کلمات کلیدی: رشد پس از تولد، خفاش، پژواک جایابی، هم زمانی تولد، آنالیز دایره ای، روش طولی، اقلیم

 

 

 

 

 

Abstract

We followed postnatal changes in body mass, forearm length, total epiphyseal gap and flight–related morphological features in four bat species including Rhinolophus euryale, Myotis emarginatus, and Rhinolophus ferrumeqinum in a maternity roost in the Kerend Cave, and Myotis capaccinii in the Mahidasht Cave from 2015 to 2017. In all examined bat species, mean body mass and forearm length of pups increased linearly until first three to four weeks after birth, when they achieved more than 70 % of the mean mass and > 90% wing characteristics of adult females. Among the three nonlinear growth models (Logistic, Gompertz, von Bertalanffy), the most suitable ones were used to describe the growth curves.

In the present study, we also simultaneously monitored postnatal growth and vocalization development in the long–fingered bat, M. capaccinii, in a maternity colony in the Mahidasht Cave and the Geoffroy's bat, M. emarginatus in the Kerend Cave. The sound of the bats was recorded with a bat-detector (Patterson model) and extracted by Bat-Sound software. Results obtained from this study indicated that both species produced echolocation call precursors (short calls) and isolation calls (i-calls) during first two weeks. The peak, start and end frequencies of spontaneous calls increased with age. Whereas, duration of calls decreased as infants aged. Moreover, vocalizations did not carry sex-specific signs in these species (P > 0.05). In both species, we found that the most positive correlation was between body (forearm length and body mass) and wing features (wing area, wingspan and aspect ratio) and call parameters (peak, start and end frequency), while wing loading had a significant negative correlation with the call parameters.

  In the Geoffroy's bat M. emarginatus as a case study to test the hypothesis that longitudinal and cross–sectional sampling methods yield different growth rates and growth derivative. Multiple regression and generalized estimating equation (GEE) indicated that the initial sizes (y–intercepts) of forearm length, body mass do not show significant differences (p > 0.05), but rates of growth of these parameters differed significantly between the two sampling methods (p < 0.05). However, equations based on cross-sectional samples significantly overestimated ages of young. Comparing of reproductive timing (seasonality and synchrony of parturition) in R. ferrumeqinum in two consecutive years representing a typical dry (2015) and an extremely wet climatic event (2016) in Kerend cave, results obtained from circular statistics analysis showed that the angular variance in 2015 (S2 = 0.003) were significantly (p < 0.05) lower than in 2016 (S2 = 0.006). Finally, results of present study suggest that high and prolonged precipitations provide unfavorable condition but R. ferrumeqinum can compensate by delaying parturitions, reducing birth synchrony and lowering postnatal growths.

 

Keywords: Postnatal growth, Bat, Echolocation, Birth synchrony, Circular statistics, Longitudinal sampling method, Climate