نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از رساله دکتری آقای یاسر احمدی دانشجوی رشته فیزیک گرایش فیزیک نظری

جلسه دفاع از رساله دکتری آقای یاسر احمدی دانشجوی رشته فیزیک گرایش فیزیک نظری


 


دانشکده علوم

       

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع از رساله دکتری

 

گروه فیزیک  گرایش فیزیک نظری

یاسر احمدی -  شماره دانشجویی   925575001  

 

عنوان پایان نامه:

تصحیحات تابشی در فضا-زمان دوسیته در فرمولبندی فضای آمبیان برای میدان‌های برهمکنشی

:Thesis Title

Radiative Corrections In de-Sitter Space-Time In Ambient Space Formalism For Interaction fields

 

مکان: آمفی گروه فیزیک

تاریخ دفاع: 20/9/98  ساعت 14:30 ظهر

 

اعضای کمیتۀ دفاع از پایان‌نامه (شامل استادان راهنما، مشاور ، داور و نماینده تحصیلات تکمیلی)

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبة علمی

سمت

1

محمد وحید تکوک

استاد­تمام

استاد راهنما

2

محسن دهقانی

دانشیار

داور (داخل گروه)

3

اردشیر رابعی

استاد­یار

داور (داخل گروه)

4

محمدرضا ستاره

استاد تمام

داور (خارج گروه)

5

ناصر کریمی

دانشیار

نماینده تحصیلات تکمیلی

 

 

 

 

 

 

چکیده:

داده‌های تجربی و کیهانشناسی  حاکی از آن هستند که جهان ما  با یک شتاب مثبت در حال انبساط است و فضا-زمان دارای انحنایی است که در تقریب اول مطابق با متریک دوسیته و فضا-زمان دوسیته توصیف می‌شود از اینرو کوانتش میدان گرانشی و توصیف نیروی گرانشی از دریچه‌ی مکانیک کوانتومی برای فهم  جهان هستی یک امر اساسی و ضروری است. اما بیشتر تلاش‌ها برای کوانتیزه کردن میدان گرانشی و وحدت دادن نیروی گرانشی با سایر نیرو‌ها ناکام مانده است. در این میان فرمولبندی میدان‌های کوانتومی در فرمالیزم فضای آمبیان فضا-زمان دوسیته  راهی است که به نظر می‌رسد بتواند مشکل کوانتش میدان‌ گرانشی را حل کند در کوانتش میدان گرانشی  معمولا یک میدان زمینه که ناشی از انحنا یا شتاب عالم است و با منیفولد دوسیته مشخص می‌شود و یک میدان گرانشی ناشی از وجود ماده یا انرژی در نظر گرفته می‌شود.

 میدان‌های کوانتومی از جمله میدان اسکالر و میدان برداری و ...  دست کم از میدان گرانشی زمینه متاثر می‌شوند و از آنجایی‌که بیشتر میدان‌های کوانتومی در حال برهمکنش با یکدیگر هستند، برهمکنش آنها متاثر از انحنای  عالم و گرانش زمینه  است و بررسی برهمکنش‌ این میدان‌ها و مقایسه آن‌ها با  مورد فضای تخت می‌تواند ما را در شناخت بهتر و کاملتر گرانش کوانتومی و اثرات گرانش بر سایر میدان‌های کوانتومی یاری کند.  علاوه بر این  در فرایند کوانتش میدان‌های کوانتومی در فرمولبندی فضای آمبیان دوسیته، برخی ثابت‌ها ظاهر می‌شوند که در اولین مرتبه‌ی برهمکنش می‌توان  راجع به  مقدار آن‌ها بحث کرد. از اینرو در این پایان‌نامه، ما برهمکنش میدان‌های کوانتومی  با یکدیگر  را  در فرمولبندی فضای آمبیان فضا-زمان دوسیته بررسی و ماتریس پراکندگی آن‌ها را که اثرات گرانشی  را در خود دارد محاسبه و با موارد مشابه در فضا-زمان مینکوفسکی مقایسه می‌کنیم.

کلمات کلیدی: فضا-زمان دوسیته، فرمولبندی فضای آمبیان، میدان‌های کوانتومی، برهمکنش میدان‌ها، میدان گرانشی، ماتریس پراکندگی

 

Abstract

The experimental data shaw that our universe is expanding with positive acceleration and can be describe with de-Sitter space-time, thus quantization of gravitational force and describing the gravitation from quantum field theory point of view is absolutely essential for understanding the universe. But almost the all of efforts for quantization of gravitational field has been failed to now. It had been seen the formulation of quantum field theory in ambient space formalism of de-Sitter space time is the way that can solve the quantum gravity problem. Usually in quantum gravity the gravitational field considered as two fields: one, the background gravitational field which is due to the acceleration of the universe and is described with de-Sitter manifold. The other, the gravitational field  due to the presence of matter or energy.

The quantum fields such as scalar field, vector field and ... are affected from background gravitational field and given that the most of the quantum fields are in interaction with each other  and their interaction is affected from background gravitation and curvature thus studying the interaction of quantum fields and comparing it with flat space cab improve our knowledge of the world. In addition, some five vector constants appear in quantization of fields in ambient space formalism of de Sitter space-time which can be discussed in interaction. Therefore in this thesis we study the interaction of quantum fields in ambient space formalism of de Sitter space-time and calculate the scattering matrix of these interaction which contain the gravitational effects                      

 Keywords: de sitter space time; Ambient space formalism; quantum fields; interaction fields; gravitational field; scatring matrix