نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از رساله دکتری آقای فرشاد عزیزی دانشجوی رشته فیزیک گرایش حالت جامد

جلسه دفاع از رساله دکتری آقای فرشاد عزیزی دانشجوی رشته فیزیک گرایش حالت جامد


 

دانشکده علوم

       

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع از رساله دکتری

 

گروه فیزیک  گرایش فیزیک حالت جامد

فرشاد عزیزی-  شماره دانشجویی   955515002  

 

عنوان پایان نامه:

مطالعه خواص ترمودینامیکی ساختار شبه گرافن در حضور اندرکنش های بین الکترونی ضعیف و قوی

 

:Thesis Title

The study of thermodynamic properties of Graphene like structure in the

presence of both weak and strong electronic interactions

 

مکان: آمفی تئاتر گروه فیزیک

تاریخ دفاع: 19/9/98  ساعت 10

 

اعضای کمیتۀ دفاع از پایان‌نامه (شامل استادان راهنما، مشاور ، داور و نماینده تحصیلات تکمیلی)

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبة علمی

سمت

1

دکتر حامد رضانیا

دانشیار

استاد راهنما

2

دکتر رستم مرادیان

استاد

داور (داخل گروه)

3

دکتر حمزه موسوی

دانشیار

داور (داخل گروه)

4

دکتر رضا افضلی

دانشیار

داور (مدعو)

5

دکتر محمد ابوالقاسمی

استاد­یار

نماینده تحصیلات تکمیلی

 

 

 

 

چکیده:

در این رساله قصد داریم خواص ترمودینامیکی و ترابری شبکه گرافن تک لایه دارای پارامتر گاف را در حضور اندرکنش بین الکترونی درون موضعی در حد شدت های اندرکنش قوی و ضعیف بررسی نماییم. برای این منظور دو مدل هامیلتونی هابارد و هایزنبرگ جهت توصیف دینامیک الکترون ها به کار گرفته می شود. در حد برهم کنش بین الکترونی قوی یک مدل هامیلتونی هایزنبرگ جهت توصیف دینامیک الکترون در نظر گرفته می شود. به کمک تبدیلات بوزونی هسته سخت مدل هایزنبرگ را می توان به صورت یک گاز بوزونی دارای برهم کنش موضعی قوی تصویر کرد. طیف برانگیختگی این گاز بوزونی می تواند جهت استخراج خواص فیزیکی دستگاه اصلی با مدل هایزنبرگ به کار برده شود. از مهم ترین پارامتر های ترمودینامیکی مفید به مطالعه رفتار دمایی ظرفیت گرمایی و مغناطش طولی دستگاه می پردازیم. آثار برهم کنش اسپین- مدار و میدان مغناطیسی به طور کامل روی خواص ترمودینامیکی یاد شده بررسی می شود. سپس به تحلیل نتایج ترمودینامیکی در حد برهم کنش ضعیف بین الکترونی در قالب تقریب میدان متوسط می پردازیم. نهایتا به کمک طیف برانگیختگی در قالب مدل هابارد برهم کنش ضعیف خواص ترابری و حرارتی از قبیل هدایت گرمایی و ضریب سیبک مورد تحلیل قرار می گیرند.

کلیدواژه: گرافن-مدل هایزنبرگ-خواص ترمودینامیکی- برهم کنش بین الکترونی

 

Abstract

In this thesis we intend to investigate the thermodynamic properties of gapped monolayer graphene due to electronic interactions in both strong and weak strength conditions. For this purpose, Hubbard and Heisenberg model Hamiltonians have been applied to describe electron dynamics. In the strong coupling limit between electrons, a Heisenberg model Hamiltonian has been considered to study the electron dynamics. By exploiting hard core bosonic transformation, one can map the Heisenberg model Hamiltonian as strongly correlated bosonic gas. The excitation spectrum of this bosonic gas can be applied in order to obtain physical properties of the original Heisenberg model. The most important thermodynamic parameters which have been studied in this thesis are the temperature behavior of specific heat and longitudinal magnetization. The effects of spin – orbit coupling and magnetic field on the mentioned thermodynamic properties have been investigated. Afterwards, the thermodynamic results in weak limit of electronic interaction have been analyzed by using mean field approximation. Finally, the excitation spectrum of weak interacting Hubbard model has been used to analyze in thermal transport properties such as thermal conductivity and Seebeck coefficient

 

Keywords: Graphene- Heisenberg model- thermodynamic properties- electronic interaction

 

 

                                                                                                

 

 

دانشکده علوم

       

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع از رساله دکتری

 

گروه فیزیک  گرایش فیزیک حالت جامد

فرشاد عزیزی-  شماره دانشجویی   955515002  

 

عنوان پایان نامه:

مطالعه خواص ترمودینامیکی ساختار شبه گرافن در حضور اندرکنش های بین الکترونی ضعیف و قوی

 

:Thesis Title

The study of thermodynamic properties of Graphene like structure in the

presence of both weak and strong electronic interactions

 

مکان: آمفی تئاتر گروه فیزیک

تاریخ دفاع: 19/9/98  ساعت 10

 

اعضای کمیتۀ دفاع از پایان‌نامه (شامل استادان راهنما، مشاور ، داور و نماینده تحصیلات تکمیلی)

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبة علمی

سمت

1

دکتر حامد رضانیا

دانشیار

استاد راهنما

2

دکتر رستم مرادیان

استاد

داور (داخل گروه)

3

دکتر حمزه موسوی

دانشیار

داور (داخل گروه)

4

دکتر رضا افضلی

دانشیار

داور (مدعو)

5

دکتر محمد ابوالقاسمی

استاد­یار

نماینده تحصیلات تکمیلی

 

 

 

 

چکیده:

در این رساله قصد داریم خواص ترمودینامیکی و ترابری شبکه گرافن تک لایه دارای پارامتر گاف را در حضور اندرکنش بین الکترونی درون موضعی در حد شدت های اندرکنش قوی و ضعیف بررسی نماییم. برای این منظور دو مدل هامیلتونی هابارد و هایزنبرگ جهت توصیف دینامیک الکترون ها به کار گرفته می شود. در حد برهم کنش بین الکترونی قوی یک مدل هامیلتونی هایزنبرگ جهت توصیف دینامیک الکترون در نظر گرفته می شود. به کمک تبدیلات بوزونی هسته سخت مدل هایزنبرگ را می توان به صورت یک گاز بوزونی دارای برهم کنش موضعی قوی تصویر کرد. طیف برانگیختگی این گاز بوزونی می تواند جهت استخراج خواص فیزیکی دستگاه اصلی با مدل هایزنبرگ به کار برده شود. از مهم ترین پارامتر های ترمودینامیکی مفید به مطالعه رفتار دمایی ظرفیت گرمایی و مغناطش طولی دستگاه می پردازیم. آثار برهم کنش اسپین- مدار و میدان مغناطیسی به طور کامل روی خواص ترمودینامیکی یاد شده بررسی می شود. سپس به تحلیل نتایج ترمودینامیکی در حد برهم کنش ضعیف بین الکترونی در قالب تقریب میدان متوسط می پردازیم. نهایتا به کمک طیف برانگیختگی در قالب مدل هابارد برهم کنش ضعیف خواص ترابری و حرارتی از قبیل هدایت گرمایی و ضریب سیبک مورد تحلیل قرار می گیرند.

کلیدواژه: گرافن-مدل هایزنبرگ-خواص ترمودینامیکی- برهم کنش بین الکترونی

 

Abstract

In this thesis we intend to investigate the thermodynamic properties of gapped monolayer graphene due to electronic interactions in both strong and weak strength conditions. For this purpose, Hubbard and Heisenberg model Hamiltonians have been applied to describe electron dynamics. In the strong coupling limit between electrons, a Heisenberg model Hamiltonian has been considered to study the electron dynamics. By exploiting hard core bosonic transformation, one can map the Heisenberg model Hamiltonian as strongly correlated bosonic gas. The excitation spectrum of this bosonic gas can be applied in order to obtain physical properties of the original Heisenberg model. The most important thermodynamic parameters which have been studied in this thesis are the temperature behavior of specific heat and longitudinal magnetization. The effects of spin – orbit coupling and magnetic field on the mentioned thermodynamic properties have been investigated. Afterwards, the thermodynamic results in weak limit of electronic interaction have been analyzed by using mean field approximation. Finally, the excitation spectrum of weak interacting Hubbard model has been used to analyze in thermal transport properties such as thermal conductivity and Seebeck coefficient

 

Keywords: Graphene- Heisenberg model- thermodynamic properties- electronic interaction