نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تمدید حکم آقای دکتر حبیب جعفری به عنوان معاون پژوهشی و اجرایی دانشکده علوم

تمدید حکم آقای دکتر حبیب جعفری به عنوان معاون پژوهشی و اجرایی دانشکده علوم


 

آقای دکتر محمدابراهیم اعلمی آل آقا، رییس دانشگاه رازی، طی حکمی آقای دکتر حبیب جعفری عضو محترم هیئت علمی دانشکده علوم را به مدت یک سال به عنوان معاون پژوهشی و اجرایی دانشکده علوم منصوب کردند.