نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تقویم آموزشی و برنامه هفتگی

 

             * برنامه پیشنهادی گروه فیزیک برای انتخاب واحد دوره کارشناسی فیزیک-ورودی های مهرماه 1395 به بعد

 

 

            برنامه هفتگی و دروس مقطع کارشناسی و دانشجویان جدید الورود نیمسال اول 98 - 97         

            *  برنامه هفتگی و دروس مقطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد ،دکتری  نیمسال اول 98 - 97

            *  برنامه امتحانی  مقطع کارشناسی  و کارشناسی ارشد نیمسال اول 98 - 97

            * برنامه هفتگی کارشناسی ارشد نیمسال او ل 98-97- ورودی مهرماه 97 گرایش فیزیک ماده چگال

            *  برنامه هفتگی و دروس مقطع کارشناسی ارشد   نیمسال اول 98-97- ژئوفیزیک

            * برنامه هفتگی کارشناسی ارشد نیمسال اول 98-97-ورودی مهرماه 1397گرایش اپتیک و لیزر

           * برنامه هفتگی کارشناسی ارشد نیمسال اول 98-97-ورودی مهرماه1397 گرایش ذرات بنیادی ونظریه میدانها 

         * برنامه هفتگی کارشناسی ارشد نیمسال اول 98-97- ورودی مهرماه97 گرایش فیزیک هسته ای

*        برنامه هفتگی کارشناسی ارشد نیمسال اول 98-97- ورودی مهرماه 97گرایش گرانش و کیهان شناسی

*  برنامه هفتگی کارشناسی ارشد نیمسال اول 98-97- ورودی مهرماه97 گرایش فوتونیک

              برنامه هفتگی کارشناسی ارشد نیمسال اول 98-97- ورودی مهرماه97 گرایش فوتونیک