انتصاب آقای دکتر حبیب جعفری بعنوان مدیر گروه آموزشی آمار - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتصاب آقای دکتر حبیب جعفری بعنوان مدیر گروه آموزشی آمار

انتصاب آقای دکتر حبیب جعفری بعنوان مدیر گروه آموزشی آمار


دکتر محمدابراهیم اعلمی آل آقا، رییس دانشگاه رازی، در حکمی دکتر حبیب جعفری عضو محترم هیئت علمی دانشکده علوم را به مدت دو سال به عنوان مدیر گروه آموزشی آمار منصوب کرد.