نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتصاب آقای دکتر احمد قارزی بعنوان مدیر گروه زیست شناسی

انتصاب آقای دکتر احمد قارزی بعنوان مدیر گروه زیست شناسی


 

دکتر محمدابراهیم اعلمی آل آقا، رییس دانشگاه رازی، در حکمی آقای دکتر احمد قارزی عضو محترم هیئت علمی دانشکده علوم را به مدت دو سال به عنوان مدیر گروه آموزشی زیست شناسی منصوب کرد.