نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشی

آموزشی


  • کارشناسی آمار از دانشگاه فردوسی مشهد
  • کارشناسی ارشد آمار ریاضی از دانشگاه شیراز
  • دکتری آمار ریاضی از دانشگاه پاریس 9 ( دوفین ) فرانسه  زمینه کاری : آمار بیز ناپارامتری MCMC و احتمال