نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آمار پژوهشی

آمار پژوهشی


 

ردیف

شرح

سال اول دوره

سال دوم دوره

سال سوم دوره

سال چهارم دوره

سال پنجم دوره

1

مقاله دارای نمایهISI

۳۳

۳۲

۳۹

۴۹

۱۶

2

مقاله دارای نمایه SCOPUS

۳۴

۳۲

۳۹

۵۲

۲۲

3

مقاله دارای نمایه علمی - پژوهشی

۴

۲

۲

۹ 

۲

4

مقاله دارای نمایه علمی - ترویجی

۰

۰

۰

۱

۰

5

مقاله دارای نمایه ISC

۴

۱

۲

۹

۲

6

سایر مجلات داخلی

۰

۰

۱

۰

۰

7

سایر مجلات خارجی

۲

۱

۱

۰

۰

8

مجلات خارجی فاقد نمایه

۲

۱

۰

۰

۰