نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آمار پژوهشی

آمار پژوهشی


 

ردیف

شرح

سال اول دوره

سال دوم دوره

سال سوم دوره

سال چهارم دوره

سال پنجم دوره

1

مقاله دارای نمایهISI

۳۶

۴۷

۵۴

۷۸

۲۶

2

مقاله دارای نمایه SCOPUS

۳۸

۵۰

۶۲

۸۱

۲۹

3

مقاله دارای نمایه علمی - پژوهشی

۲

    ۰

۶

۴

۲

4

مقاله دارای نمایه علمی - ترویجی

۰

۰

۰

۰

۰

5

مقاله دارای نمایه ISC

۴

۳

۱۲

۱۰

۴

6

سایر مجلات داخلی

۰

۰

۰

۰

۰

7

سایر مجلات خارجی

۵

۴

۱

۳

۰

8

مجلات خارجی فاقد نمایه

۱

۰

۲

۴

۲