نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آمار پژوهشی

آمار پژوهشی


 

 

سال 95

سال 96

سال 97

6 ماه نخست سال 98

گروه آموزشی

ISI

علمی پژوهشی،Scopus، ISC

مقاله همایشی

طرح

ISI

علمی پژوهشی،Scopus، ISC

مقاله همایشی

طرح

ISI

علمی پژوهشی،Scopus، ISC

مقاله همایشی

طرح

ISI

علمی پژوهشی،Scopus، ISC

مقاله همایشی

طرح

آمار

7

16

8

-

4

10

11

2

6

13

17

1

2

11

5

1

ریاضی

54

80

11

-

78

95

11

1

33

45

13

-

10

19

1

-

فیزیک

39

43

25

2

49

70

19

1

38

67

41

1

18

20

4

-

زیست

30

71

30

 

52

120

43

 

40

102

22

 

16

39

6

 

جمع کل

130

210

74

2

183

295

84

4

117

227

93

2

46

89

16

1