نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آمار پژوهشی

آمار پژوهشی


 

 

      نوع فعالیت

 

گروه آموزشی

93

94

95

96

97

جمع کل

ISI

علمی-پژوهشی/ SCOPUS

ISC

ISI

علمی-پژوهشی/ SCOPUS

ISC

ISI

علمی-پژوهشی/ SCOPUS

ISC

ISI

علمی-پژوهشی/ SCOPUS

ISC

ISI

علمی-پژوهشی/ SCOPUS

ISC

آمار

7

14

4

8

8

2

7

12

4

4

7

3

0

2

2

84

ریاضی

36

40

4

47

50

3

54

68

12

78

85

10

26

31

4

548

فیزیک

33

38

4

32

34

1

39

41

2

49

61

9

16

24

2

385

زیست شناسی

33

58

14

49

80

21

30

56

15

52

93

27

13

27

10

578

جمع کل

109

150

26

136

172

27

130

177

33

183

246

49

55

84

18

1595

 

      نوع فعالیت

 

گروه آموزشی

93

94

95

96

97

جمع کل

ISI

علمی-پژوهشی/ SCOPUS

ISC

ISI

علمی-پژوهشی/ SCOPUS

ISC

ISI

علمی-پژوهشی/ SCOPUS

ISC

ISI

علمی-پژوهشی/ SCOPUS

ISC

ISI

علمی-پژوهشی/ SCOPUS

ISC

آمار

7

14

4

8

8

2

7

12

4

4

7

3

0

2

2

84

ریاضی

36

40

4

47

50

3

54

68

12

78

85

10

26

31

4

548

فیزیک

33

38

4

32

34

1

39

41

2

49

61

9

16

24

2

385

زیست شناسی

33

58

14

49

80

21

30

56

15

52

93

27

13

27

10

578

جمع کل

109

150

26

136

172

27

130

177

33

183

246

49

55

84

18

1595