نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آمار پژوهشی

آمار پژوهشی


 

اطلاعات پژوهشی گروه آموزشی فیزیک

مقالات ISI

مقالات علمی پژوهشی،Scopus، ISC

مقاله همایشی

طرح

سال 95

39

43

25

2

سال 96

49

70

19

1

سال 97

38

67

41

1

6 ماه نخست سال 98

18

20

4

-