نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آزمایشگاه های آموزشی و تحقیقاتی گروه

آزمایشگاه بیوشیمی پروتئین

 

 

عنوان

شرح

1

نام مسئول آزمایشگاه

دکتر حمید مهدیونی

2

شماره تلفن مسئول آزمایشگاه

 

3

ایمیل مسئول آزمایشگاه

mahdiuni@gmail.com

4

تصویر از فضای داخلی آزمایشگاه

 

 

5

معرفی آزمایشگاه

آزمایشگاه بیوشیمی پروتئین در زمینه جداسازی و خالص سازی پروتئین ها با استفاده از روش هال آنالتیکال از قبیل الکتروفورز، دیالیز و کروماتوگرافی فعالیت می کند.

6

دروس مرتبط با آزمایشگاه

-

 

آزمایشگاه بیوشیمی فیزیک

 

 

عنوان

شرح

1

نام مسئول آزمایشگاه

دکتر سیروس قبادی

2

شماره تلفن مسئول آزمایشگاه

 

3

ایمیل مسئول آزمایشگاه

sirousghobadi@yahoo.com

4

تصویر از فضای داخلی آزمایشگاه

 

 

5

معرفی آزمایشگاه

آزمایشگاه بیوشیمی فیزیک در زمینه جداسازی و خالص سازی پروتئین ها و مطالعه میان کنش لیگاندها از جمله سوبستراها، مهارکننده ها و داروها با پروتئین ها با استفاده از روش های اسپکتروسکوپی جذبی و فلوئوریمتری فعالیت می کند.

6

دروس مرتبط با آزمایشگاه

-

 
آزمایشگاه بیوشیمی
 

 

عنوان

شرح

1

نام مسئول آزمایشگاه

دکتر سیروس قبادی

2

شماره تلفن مسئول آزمایشگاه

 

3

ایمیل مسئول آزمایشگاه

sirousghobadi@yahoo.com

4

تصویر از فضای داخلی آزمایشگاه

 

5

معرفی آزمایشگاه

آزمایشگاه بیوشیمی در نیمسال اول هر سال تحصیلی، آزمایش های مربوط به واحد عملی بیوشیمی ساختار و در نیمسال دوم هر سال تحصیلی، آزمایش های مربوط به واحد عملی بیوشیمی متابولیسم را برای دانشجویان دوره کارشناسی زیست شناسی در سه گرایش علوم سلولی مولکولی، علوم جانوری و علوم گیاهی ارایه می دهد.

6

دروس مرتبط با آزمایشگاه

بیوشیمی ساختار- بیوشیمی متابولیسم

 

آزمایشگاه اکولوژی

 

عنوان

شرح

1

نام مسئول آزمایشگاه

دکتر سمیه اسمعیلی رینه

2

شماره تلفن مسئول آزمایشگاه

 

3

ایمیل مسئول آزمایشگاه

sesmaeili@razi.ac.ir

4

تصویر از فضای داخلی آزمایشگاه

 

 

5

معرفی آزمایشگاه

 ازمایشگاه آموزشی تحقیقاتی می باشد که در آن مطالعات مربوط به اکولوژی و تاکسونومی گونه های مختلف جانوری و گیاهی صورت می گیرد. دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری در گرایش های بیوسیستماتیک جانوری و بوم شناسی گیاهی در این ازمایشگاه به کارهای تحقیقاتی می پردازند.

6

دروس مرتبط با آزمایشگاه

اکولوژی- حشره شناسی- بندپاشناسی- پستاندارشناسی- زیست شناسی بندپایان- روش ها و ابزار در زیست شناسی جانوری

 

آزمایشگاه بافت شناسی

 

عنوان

شرح

1

نام مسئول آزمایشگاه

دکتر مهری آزادبخت

2

شماره تلفن مسئول آزمایشگاه

 

3

ایمیل مسئول آزمایشگاه

Azadbakhtm@razi.ac.ir

4

تصویر از فضای داخلی آزمایشگاه

 

 

5

معرفی آزمایشگاه

آزمایشگاه آموزشی یافت شناسی 1 و 2 در این آزمایشگاه برگزار می گردد. همچنین دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا در زمینه پایان نامه های مربوطه در این آزمایشگاه کار می کنند.

6

دروس مرتبط با آزمایشگاهآ

 یافت شناسی 1 و 2 


آزمایشگاه جانور شناسی

 

عنوان

شرح

1

نام مسئول آزمایشگاه

دکتر نصراله رستگارپویانی

2

شماره تلفن مسئول آزمایشگاه

 

3

ایمیل مسئول آزمایشگاه

nasrullah.r@gmail.com

4

تصویر از فضای داخلی آزمایشگاه

 

 

5

معرفی آزمایشگاه

آزمایشگاه جانورشناسی تحت مسولیت اینجانب دروس متعددی را در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد سرویس میدهد و به عنوان یک آزمایشگاه جامع نقش بسیار مهمی در آموزش دانشجویان دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد در گرایش های جانورشناسی و بیوسیستماتیک جانوری دارد. با بررسی سوابق به خوبی روشن است که این آزمایشگاه در گروه زیست شناسی بیشترین بازده علمی را داشته است و چاپ مقالات متعدد در ژورنالهای علمی بین المللی و ملی گواه بر این امر است. متاسفانه علیرغم بازدهی فوق العاده، اما این آزمایشگاه از نظر امکانات و تجهیزات فقیر بوده و لازم است در اسرع وقت تجهیز گردد تا بتوان با پتانسیل و توانایی بسیار بیشتری در راه آموزش دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد گام برداشت.

6

دروس مرتبط با آزمایشگاه

مجموعه جانورشناسی بی مهرگان و مهره داران-مبانی جانورشناسی- ماهی و دوزیست شناسی-خزنده و پرنده شناسی

 

آزمایشگاه جنین شناسی

 

عنوان

شرح

1

نام مسئول آزمایشگاه

دکتر مهری آزادبخت

2

شماره تلفن مسئول آزمایشگاه

 

3

ایمیل مسئول آزمایشگاه

Azadbakhtm@razi.ac.ir

4

تصویر از فضای داخلی آزمایشگاه

 

 

5

معرفی آزمایشگاه

آزمایشگاه آموزشی جنین شناسی 1 و 2 در این آزمایشگاه برگزار می گردد. همچنین دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا در زمینه پایان نامه های مربوطه در این آزمایشگاه کار می کنند.

6

دروس مرتبط با آزمایشگاه

جنین شناسی 1 و 2

 

آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی

 

عنوان

شرح

1

نام مسئول آزمایشگاه

دکتر ناصر کریمی

2

شماره تلفن مسئول آزمایشگاه

 

3

ایمیل مسئول آزمایشگاه

nkarimi@razi.ac.ir

4

تصویر از فضای داخلی آزمایشگاه

 

 

5

معرفی آزمایشگاه

در آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی دانشجویان در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در رشته فیزیولوژی گیاهی مشغول به انجام کارهای مربوطه هستند. در مقطع کارشناسی آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی 1 ، فیزیولوژی گیاهی 2 ، فیزیولوژی گیاهی 3 برای دانشجویان سه گرایش گیاهی، سلولی- مولکولی و جانوری برگزار می­گردد.

6

دروس مرتبط با آزمایشگاه

فیزیولوژی گیاهی 1 ، فیزیولوژی گیاهی 2 ، فیزیولوژی گیاهی 3، کشت سلول و بافت گیاهی، بیوتکنولوژی گیاهی

 

آزمایشگاه قارچ شناسی

 

عنوان

شرح

1

نام مسئول آزمایشگاه

دکتر خسرو چهری

2

شماره تلفن مسئول آزمایشگاه

 

3

ایمیل مسئول آزمایشگاه

khchehri@gmail.com

4

تصویر از فضای داخلی آزمایشگاه

 

 

5

معرفی آزمایشگاه

این آزمایشگاه در دانشکده علوم دانشگاه رازی گروه زیست شناسی واقع شده است. در این آزمایشگاه نمونه های مختلف قارچ نگهداری می شود و آزمایشات مختلف قارچ شناسی انجام می شود. همچنین آزمایشگاه قارچ شناسی عمومی مربوط به دانشجویان رشته گیاهی برگزار می گردد. این آزمایشگاه آمادگی دارد در زمینه های مختلف قارچ شناسی با سایر مراکز دانشگاهی و آموزشی و پژوهشی همکاری نماید. همچنین دانشجویان کارشناسی ارشد در زمینه پایان نانه های مربوطه در این آزمایشگاه کار می کنند. آزمایشگاه آموزشی حلبک شناسی نیز در این آزمایشگاه برگزار می گردد.

6

دروس مرتبط با آزمایشگاه

قارچ شناسی  --  میکروبیولوژی گیاهی

 

آزمایشگاه میکروب شناسی

 

عنوان

شرح

1

نام مسئول آزمایشگاه

دکتر مجتبی تاران

2

شماره تلفن مسئول آزمایشگاه

 

3

ایمیل مسئول آزمایشگاه

mtaran@razi.ac.ir

4

تصویر از فضای داخلی آزمایشگاه

 

 

5

معرفی آزمایشگاه

آزمایشگاه میکروب شناسی گروه زیست شناسی دانشگاه رازی یک آزمایشگاه آموزشی و تحقیقاتی می باشد. در این آزمایشگاه واحد های آزمایشگاهی تحت عنوان" آزمایشگاه  زیست شناسی میکروبی- ساختار و زیست شناسی میکروبی فیزیولوژی" دانشجویان کارشناسی زیست شناسی گرایش سلولی-مولکولی، گیاهی و جانوری آموزش داده می شوند. همچنین دانشجویان کارشناسی ارشد میکروب شناسی کارهای مربوط به پایان نامه را در این آزمایشگاه به انجام می رسانند. طرح های تحقیقاتی مختلف در حوزه میکروبیولوژی محیطی، صنعتی و بیوتکنولوژی میکروبی در این آزمایشگاه به اتمام رسیده و یا در دست اجراء می باشد.

6

دروس مرتبط با آزمایشگاه

آزمایشگاه  زیست شناسی میکروبی- ساختار و زیست شناسی میکروبی – فیزیولوژی

 

آزمایشگاه  سلولی مولکولی

 

عنوان

شرح

1

نام مسئول آزمایشگاه

دکترسجاد سی سخت نژاد

2

شماره تلفن مسئول آزمایشگاه

 

3

ایمیل مسئول آزمایشگاه

ssisakhtnezhad@gmail.com; s.sisakhtnezhad@razi.ac.ir

4

تصویر از فضای داخلی آزمایشگاه

 

 

5

معرفی آزمایشگاه

آزمایشگاه سلولی و مولکولی یکی از آزمایشگاه ههای آموزشی و تحقیقاتی گروه زیست شناسی می باشد. این آزمایشگاه ارائه دهنده خدمات آموزشی به دانشجویان کارشناسی رشته زیست شناسی در سه گرایش سلولی و مولکولی، جانوری و گیاهی در زمینه آزمایشگاه های دروس زیست شناسی سلولی، ژنتیک مولکولی، ژنتیک پایه و ایمنولوژی می باشد. همچنین این آزمایشگاه خدمات پژوهشی جهت اجرای پایان نامه دانشجویان تحصیلات تکمیلی اعم از دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری زیست شناسی گرایش سلولی و مولکولی را فراهم آورده است. امروزه پژوهش در حیطه سلول های بنیادی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و کشورهای مختلف برنامه های توسعه ای گسترده ای را در این زمینه تدوین نموده اند و حمایت های بسیار زیادی از این برنامه ها جهت توسعه این علم و کاربرد آن در درمان بیماریهای مختلف انسان انجام می دهند. در کشور ما نیز پژوهش بر روی سلول های بنیادی و هدایت این پژوهش ها به سمت کاربرد یکی از اولویتهای مهم توسعه ای کشور می باشد. در این راستا، هم اکنون اعضای هیات علمی زیرگروه سلولی و ملکولی به همراه دانشجویان تحصیلات تکمیلی پژوهشهای بنیادی را در زمینه زیست شناسی سلول های بنیادی طبیعی و سرطانی در دست اجرا دارند.

6

دروس مرتبط با آزمایشگاه

زیست شناسی سلولی - ژنتیک پایه -  ژنتیک مولکولی - ایمنی شناسی - کشت سلول و بافت

 

آزمایشگاه ریخت شناسی و تشریح گیاهی 

 

عنوان

شرح

1

نام مسئول آزمایشگاه

خانم فهیمه فلاح

2

شماره تلفن مسئول آزمایشگاه

 

3

ایمیل مسئول آزمایشگاه

f.falah1221@gmail.com

4

تصویر از فضای داخلی آزمایشگاه

 

 

5

معرفی آزمایشگاه

در این آزمایشگاه دروس عملی مبانی گیاهشناسی وتشریح ومرفولوژی ارایه می گردد و علاوه بر آن دانشجویان تحصیلات تکمیلی نیز از این آزمایشگاه  استفاده می کنند.

6

دروس مرتبط با آزمایشگاه

مبانی گیاهشناسی 3 واحدو ریخت شناسی وتشریح گیاهی 3 واحد

 

آزمایشگاه سیتماتیک گیاهی

 

عنوان

شرح

1

نام مسئول آزمایشگاه

دکتر معصومی

2

شماره تلفن مسئول آزمایشگاه

34274554

3

ایمیل مسئول آزمایشگاه

maassoumi@gmail.com

4

تصویر از فضای داخلی آزمایشگاه

 

 

5

معرفی آزمایشگاه

در این آزمایشگاه دروس و نمونه های گیاهی تهیه و شناسایی می شوند.

6

دروس مرتبط با آزمایشگاه

سیستماتیک گیاهی 1، سیستماتیک گیاهی 2 و سیستماتیک گیاهی 3

 

آزمایشگاه مطالعات محیط زیست و بیوسیستماتیک مولکولی

 

عنوان

شرح

1

نام مسئول آزمایشگاه

دکتر وحید اکملی

2

شماره تلفن مسئول آزمایشگاه

 

3

ایمیل مسئول آزمایشگاه

V_akmali@razi.ac.ir

4

تصویر از فضای داخلی آزمایشگاه

 

 

5

معرفی آزمایشگاه

ازمایشگاه تحقیقاتی می باشد که مطالعات مربوط به تنوع زیستی و فیلوژنی جانوران در آن صورت می گیرد. دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری در گرایش بیوسیستماتیک جانوری در این ازمایشگاه به کارهای تحقیقاتی می پردازند.

6

دروس مرتبط با آزمایشگاه

روشهای بیوسیستماتیک-روش ها و ابزار در زیست شناسی جانوری