نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آریا

 

 

 

نام و نام خانوادگی : آریا سنجری

سمت : سرپرست اداره آموزش و دانشجویی دانشکده

شماره تماس :34279297 - 083

شماره تماس (داخلی) : 266

آدرس محل خدمت : نرسیده به حوزه ریاست دانشکده ، اطاق شماره 6

شرح وظایف عمومی و اختصاصی :

1-       نظارت بر فرآیند انتخاب واحد در کلیه حوزه های کاری(ارائه درس و آماده سازی ترم-ثبت نام و انتخاب واحد و ترمیم و ثبت نام گروهی دانشجویان جدید الورود و رفع مشکلات به حسب مورد

2-       درخواست معافیت تحصیلی دانشجویان پسر و پیگیری نامه های صادره به اداره مربوطه

3-       برگزاری امتحانات پایان ترم و نظارت بر حسن برپایی آن

4-       استخراج و  بررسی و تایید دانشجویان  و دانش آموختگان رتبه های اول تا سوم

5-       نظارت و بررسی و تایید فرآیند دانش آموختگی

6-       شرکت در جلسات شورای آموزشی دانشگاه و انتقال دادن مشکلات و پیشنهادات دانشکده (براساس برنامه پیشنهادی)

7-       اپراتوری سیستم گلستان و راهنمایی های لازم به همکاران و دانشجویان حسب مورد

8-       کنترل مدارک ثبت نامی و ارسال پرونده دانشجویان متقاضی انصراف –انتقالی – دانش آموختگی

9-       انجام کلیه اموری که توسط مسئولین مافوق اعلام گردد