نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ارتقاء مرتبه علمی آقای دکتر فرزاد شاویسی

ارتقاء مرتبه علمی آقای دکتر فرزاد شاویسی


 

در نشست هیات ممیزه دانشگاه رازی آقای دکتر فرزاد شاویسی عضو هیات علمی گروه ریاضی از مرتبه استادیاری به دانشیاری ارتقا یافتند

روابط عمومی دانشکده علوم این موفقیت را به ایشان تبریک و برای ایشان در همه امور توفیق روزافزون را مسئلت دارد.