اعضای هیات علمی بازنشسته گروه آموزشی فیزیک

 

  • آقای دکتر محمد الهی
  • آقای دکتر حیدر خسروی
  • آقای دکتر مشین چی
  • آقی دکتر صمد بهروزی
  • آقای دکتر گویری