برنامه هفتگی و امتحانی گروه آموزشی فیزیک

 

 برنامه پیشنهادی گروه فیزیک برای انتخاب واحد دوره کارشناسی فیزیک-ورودی های مهرماه 1395 به بعد

 

              برنامه هفتگی کارشناسی ارشد نیمسال اول 98-97- ورودی مهرماه97 گرایش فوتونیک