اعضای هیات علمی بازنشسته گروه آموزشی زیست شناسی

 

   

 

 نام و نام خانوادگی : دکتر حمیدرضا قاسمپور

 مرتبه علمی زمان بازنشستگی : دانشیار
 پست الکترونیکی : ghasempour2009@gmail.com
بیوگرافی : 
 Curricum vitae


                                                    **************************************************************************************************

 

 
 نام و نام خانوادگی : دکتر مهری آزادبخت
 مرتبه علمی زمان بازنشستگی : دانشیار
 پست الکترونیکی : azadbakhtm_tmu@yahoo.com
 بیوگرافی : تاریخ بازنشستگی : 1396
 Curricum vitae

 

                                                    **************************************************************************************************

 

 
 نام و نام خانوادگی : دکتر مظفر شریفی
 مرتبه علمی زمان بازنشستگی :
 پست الکترونیکی : Sharifimozafar2012@gmail.com
 بیوگرافی : 
 Curricum vitae


 

                                                    **************************************************************************************************

 

 
 نام و نام خانوادگی : آقای ظهیر کاوری زاده
 مرتبه علمی زمان بازنشستگی :
 پست الکترونیکی : 
 بیوگرافی : 
ارزش عدد سوره توحید
ارزش عددی حروف ابجد بسم الله الرحمن الرحیم
ارزش عددی نام امام
اسامی خدای متعال از قرآن کریم
تفسیر و توضیح  حروف ابجد
تلک آیات الله نتلوها علیک بالحقّ
حروف مقطعۀ در قرآن مجید چه معنایی می تواند داشته باشد
واحصی کلّ شی ءٍ عدداً
واقعه غدیر خمّ
وسلامٌ علی المرسلین
وکلّ شیٍ اّحصیناه فی اِمامٍ مبین
ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدّکر