اعضای هیات علمی بازنشسته گروه آموزشی زیست شناسی

 

   

 

 نام و نام خانوادگی : دکتر حمیدرضا قاسمپور

 مرتبه علمی زمان بازنشستگی : دانشیار
 پست الکترونیکی : ghasempour2009@gmail.com
بیوگرافی : 
 Curricum vitae


                                                    **************************************************************************************************

 

 
 نام و نام خانوادگی : دکتر مهری آزادبخت
 مرتبه علمی زمان بازنشستگی : دانشیار
 پست الکترونیکی : azadbakhtm_tmu@yahoo.com
 بیوگرافی : تاریخ بازنشستگی : 1396
 Curricum vitae

 

                                                    **************************************************************************************************

 

 
 نام و نام خانوادگی : دکتر مظفر شریفی
 مرتبه علمی زمان بازنشستگی :
 پست الکترونیکی : Sharifimozafar2012@gmail.com
 بیوگرافی : 
 Curricum vitae


 

                                                    **************************************************************************************************

 

 
 نام و نام خانوادگی : آقای ظهیر کاوری زاده
 مرتبه علمی زمان بازنشستگی :
 پست الکترونیکی : 

 بیوگرافی : 

تالیفات


 **************************************************************************************************

 

آقای دکتر سیروس شمیلی

آقای دکتر امیر افشاری