اعضای هیات علمی باز نشسته گروه آموزشی ریاضی

 

  • آقای دکتر سیروس رسول یار
  • آقای دکتر عبدالمجید فتاحی
  • آقای دکتر عبدالر ساجدی نژاد
  • آقای دکتر سید محسن شهرتاش
  • آقای عبدالحمید عضدی
  • آقای محمد انور رزاقی
  • آقای محمد حسین آرامی
  • آقای مهندس هوشنگ شکرانیان