برنامه هفتگی کلاس های مجازی گروه آموزشی ریاضی

 

برنامه کلاس های مجازی دروس کارشناسی گروه ریاضی در نیمسال 991

برنامه کلاس های مجازی دروس  تحصیلات تکمیلی گروه ریاضی در نیمسال 991

برنامه کلاس های مجازی دروس سرویسی گروه ریاضی در نیمسال 991

 برنامه کلاس های مجازی دانشجویان کارشناسی ورودی جدید گرایش علوم کامپیوتر در نیمسال 991

 برنامه کلاس های مجازی دانشجویان کارشناسی ورودی جدید گرایش ریاضیات و کاربرد ها در نیمسال 991

 برنامه کلاس های مجازی دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی جدید گرایش جبر در نیمسال 991

 برنامه کلاس های مجازی دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی جدید گرایش آنالیز در نیمسال 991

 برنامه کلاس های مجازی دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی جدید گرایش تحقیق در نیمسال 991

 برنامه کلاس های مجازی دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی جدید گرایش علوم کامپیوتر در نیمسال 991

 برنامه کلاس های مجازی دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی جدید گرایش معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی در نیمسال 991

 برنامه کلاس های مجازی دانشجویان دکتری  ورودی جدید گرایش آنالیز در نیمسال 991

 برنامه کلاس های مجازی دانشجویان دکتری  ورودی جدید گرایش تحقیق در عملیات در نیمسال 991

 برنامه کلاس های مجازی دانشجویان دکتری  ورودی جدید گرایش جبر در نیمسال 991