کلاس شماره 5

 

تجهیزات :

ظرفیت : 69 نفر

باکس کلاسی : ندارد

ویدئوپروژکتور : دارد

برنامه این کلاس در نیمسال دوم سال تحصیلی 99 - 98

 

8 الی 10

10 الی 12

13:30 الی 15:30

15:30 الی 17:30

شنبه

 

ساختمان دادها و الگوریتم

(خ. سلیمی)

مبانی علوم ریاضی 01(افتاد0ها)

(د. جوانشیری)

اصول سیستم عامل

(د. محمودی)

یکشنبه

مبانی جبر(د. عدالت زاده)

مبانی علوم ریاضی 02(افتاد0ها)

(د. رسولیار)

مبانی آنالیز ریاضی

(د. جوانشیری)

مدار منطقی*فرد

(مریم تقی زاده)

دوشنبه

 

 

ریاضی عمومی( 1)

گروه 01 

برنامه سازی پیشرفته 02 

(د. درویشی)

سه شنبه

مدار منطقی(مریم تقی زاده)

   

مباحثی در علوم کامپیوتر

(خ. سلیمی)

چهارشنبه

ریاضی عمومی( 1) گروه01