کلاس شماره 8

 

تجهیزات :

ظرفیت : 67 نفر

باکس کلاسی : ندارد

ویدئوپروژکتور : دارد

برنامه کلاسی

 

8 الی 10

10 الی 12

13:30 الی 15:30

15:30 الی 17:30

شنبه

مبانی علوم ریاضی (د.رحیمی)

جبر خطی عددی(د. حقیقی)

بهینه سازی خطی

(د. پورکریمی)

مبانی علوم ریاضی گ کامپیوتر(د.رسولیار)

یکشنبه

مبانی ترکیبات (د. شاویسی )

توابع مختلط(د.یعقوب جلیلیان)

نرم افزارهای ریاضی (د.براتی)

آنالیز عددی (د. رضا جلیلیان)

دوشنبه

مبانی علوم ریاضی (د.رحیمی)

جبر خطی عددی(د. حقیقی)

مبانی فیزیک (اقای حیدری)

طراحی وتحلیل الگوریتم یا پایگاه داده ها(اقای داداشی)

سه شنبه

مبانی ترکیبات (د. شاویسی)

مبانی منطق ونظریه مجموعه ها(د.طلوعی)

توابع مختلط

(د. یعقوب جلیلیان)

بهینه سازی خطی(د. پورکریمی)

چهارشنبه

ریاضی 3(د. طلوعی)

مبانی علوم ریاضی گ کامپیوتر

(د. رسولیار)