کلاس شماره 5

 

تجهیزات :

ظرفیت : 67 نفر

باکس کلاسی : ندارد

ویدئوپروژکتور : دارد

برنامه کلاسی

 

8 الی 10

10 الی 12

13:30 الی 15:30

15:30 الی 17:30

شنبه

ریاضی 1گ 1(د.ر. جلیلیان)

مبانی ریاضی گ 2 (د. رحیمی) نظریه اندازه وکاربردها (د. ابوالقاسمی) ساختمان داده ( اقای محمودی)

یکشنبه

مبانی آنالیز(د. قویدل )

مبانی ریاضی گ1 (د. رسولیار)   مبانی آنالیز عددی(د. حقیقی)

دوشنبه

مبانی ریاضی گ 2(د. رحیمی)

  کد گذاری (د. طلوعی) ساختمان داده ها 

سه شنبه

ریاضی 1 گ 1 حل تمرین (د. ر. جلیلیان)

مبانی ریاضی گ 1(د. رسولیار) مکانیک تحلیلی1 گ1 (د. رابعی) مبانی آنالیز عددی (د. حقیقی)

چهارشنبه

کد گذاری (د. طلوعی)

مبانی منطق ونظریه مجموعه ها

( د. عدالت زاده)

ریاضی 1 گ 1(د. ر. جلیلیان)