کلاس شماره 7

 

تجهیزات:

ظرفیت : 61 نفر

باکس کلاسی : ندارد

ویدئوپروژکتور : دارد

برنامه کلاسی

 

8 الی 10

10 الی 12

13:30 الی 15:30

15:30 الی 17:30

شنبه

طرح آزمایشهای 2(د.خدادادی)

مبانی ریاضیات(د. عدالت زاده

روشهای آماری(د.شرفی)

آمار واحتمال مقدماتی(د.جعفری)

یکشنبه

آمار ریاضی 2(د..نیاپرست)

ریاضی عمومی 2(د.عدالت زاده)

مبانی جمعیت شناسی

(خانم حامد)

احتمال 1 (د. قزوینی نژاد)

دوشنبه

طرح آزمایشهای 2(د. خدادادی)

احتمال 2 (د. ایزدی)

روشهای آماری (د .شرفی  )

آمار واحتمال مقدماتی(د. جعفری)

سه شنبه

احتمال 1(د. قزوینی نژاد)

ریاضی عمومی 2(د. عدالت زاده)

آمار ریاضی 2_د. نیاپرست)

گسسته (د. خزایی)

چهارشنبه

مبانی ریاضیات (د. عدالت زاده)

احتمال 2(د. ایزدی)

مبانی احتمال (خانم رهنمای)

فرآیندهای تصادفی(د. جلیلیان)