کلاس شماره 4

 

تجهیزات:

ظرفیت : 61 نفر

باکس کلاسی : ندارد

ویدئوپروژکتور : دارد

برنامه کلاسی

 

8 الی 10

10 الی 12

13:30 الی 15:30

15:30 الی 17:30

شنبه

رگرسیون(د. هاشمی)

تحلیلی داده های بقا (د. هاشمی) آمار واحتمال مقدماتی (د. خزایی) احتمال 2(د. شرفی)

یکشنبه

ریاضی عمومی 2( دیانتی فر)

ریاضی عمومی 1(گلکار) مبانی اقتصاد (خانم حیدریان) آحتمال 1(د. ایزدی)

دوشنبه

آمار واحتمال مقدماتی(د. خزایی)

  آمار ریاضی 2(د. شرفی) رگرسیون(د. هاشمی)

سه شنبه

نمونه گیری 1(د. جعفری)

سریهای زمانی1(د. جلیلیان) روشهای عددی وشبیه سازی (د. جلیلیان) احتمال 2(د. شرفی)

چهارشنبه

روشهای آماری (د. مرادی)

احتمال 1(د. ایزدی) ریاضی عمومی 1(د. گلکار) حل تمرین معادلات دیفرانسیل