کلاس شماره 4

 

تجهیزات:

ظرفیت : 63 نفر

باکس کلاسی : ندارد

ویدئوپروژکتور : دارد

برنامه این کلاس در نیمسال دوم سال تحصیلی 99 - 98

 

8 الی 10

10 الی 12

13:30 الی 15:30

15:30 الی 17:30

شنبه

فرایندهای تصادفی

(د. هاشمی)

روشهای ناپارامتری(د. شرفی)

روشهای گسسته

(د. خزایی)

طرح آزمایشهای 1(د. جعفری)

یکشنبه

روشهای نمونه گیری 1

(د. جعفری )

رگرسیون 2(د. الماسی )

آمار واحتمال مقدماتی

(د. الماسی)

جبر خطی برای آمار

(د. ایزدی)

دوشنبه

نظریه صف (د. هاشمی)   احتمال 2(د. ایزدی) آمار ریاضی 1(د. ایزدی)

سه شنبه

روشهای نمونه گیری2

( د.مرادی)

احتمال 1 (د. شرفی)

طرح آزمایشهای 1

(د. جعفری)

روشهای گسسته(د. خزایی)

چهارشنبه

احتمال 2(د. ایزدی) روشهای آماری (د. الماسی) آمار ریاضی 1(د. ایزدی) رگرسیون(د.الماسی)