کلاس شماره 3

 

تجهیزات :

ظرفیت : 66 نفر

باکس کلاسی : دارد

ویدئوپروژکتور : دارد

برنامه این کلاس در نیمسال اول سال تحصیلی 99 - 98

 

8 الی 10

10 الی 12

13:30 الی 15:30

15:30 الی 17:30

شنبه

فیزیک پایه 1 گ 1(د. راستی ویس) هواشناسی دینامیکی (د. صحرایی) زبان تخصصی (د. صحرایی) نظریه نسبیت (د. راستی ویس)

یکشنبه

ریاضی فیزیک 1(د. دهقانی)

مبانی هواشناسی دینامیکی (د. صحرایی) مکانیک تحلیلی1گ2(د. اوسطی)  نجوم واختر فیزیک (د. بهاری)

دوشنبه

فیزیک پایه 1 گ 1(د. راستی ویس) فرد الکترومغناطیس 2(د. رابعی) زوج

 

فیزیک پایه 3(د. نیستانی)فرد

مبانی هواشناسی دینامیکی ( د. صحرایی)زوج

نجوم واختر فیزیک (د. بهاری)زوج

ژئو فیزیک (د. اویسی)فرد

سه شنبه

ریاضی فیزیک 1(د. دهقانی)

هواشناسی دینامیکی2(د.صحرایی)فرد مکانیک تحلیلی 1گ2 (د. اوسطی) ژئو فیزیک (د. اویسی)فرد

چهارشنبه

فیزیک پایه 1گ1(د. راستی ویس)

مکانیک تحلیلی 1گ1 (د. رابعی)زوج

مکانیک تحلیلی 1گ2(د. اوسطی)فرد

الکترو مغناطیس 1-فرد

ریاضی فیزیک 1-زوج( د. دهقانی)
نظریه نسبیت (د. راستی ویس)فرد