کلاس شماره 2

 

تجهیزات :

ظرفیت : 34 نفر

باکس کلاسی : ندارد

ویدئوپروژکتور : دارد

برنامه کلاسی

 

8 الی 10

10 الی 12

13:30 الی 15:30

15:30 الی 17:30

شنبه

تنظیم متابولیسم (د.مهرابی)

آنزیم شناسی (د. مهدیونی)

تکامل (د. کرمیانی)

نظریه نسبیت (د. راستی ویس)

یکشنبه

متابولیسم گیاهی(د. ناصرکریمی)

بیو شیمی فیزیک پیشرفته (د. قبادی)    روشهای بیوشیمی وبیوفیزیک(د. سجادی) 

دوشنبه

متون تخصصی (د. فلاحی)

    مباحٍث ویژه

سه شنبه

 

  استنباط آماری (د. جعفری)

 

چهارشنبه

مبانی گیاه شناسی(د. معصومی) 

نظریه نمونه گیری (د. مرادی)