کلاس شماره 2

 

تجهیزات :

ظرفیت : 30 نفر

باکس کلاسی : ندارد

ویدئوپروژکتور : دارد

برنامه این کلاس در نیمسال اول سال تحصیلی 99 - 98

 

8 الی 10

10 الی 12

13:30 الی 15:30

15:30 الی 17:30

شنبه

تنظیم متابولیسم (د.مهرابی)

آنزیم شناسی (د. مهدیونی)

تکامل (د. کرمیانی)

 

یکشنبه

زیست شناسی میکروبی(د.چهری)

فیزیو لوژی گیاهی 1(د. ناصر کریمی)   سیستمهای  تکثیر گیاهان(د. کریمی) 

دوشنبه

 

  استنباط آماری 1(د. مرادی) مباحٍث ویژه

سه شنبه

 

  استنباط آماری (د. جعفری)

 

چهارشنبه

مبانی گیاه شناسی(د. معصومی) 

نظریه نمونه گیری (د. مرادی)