کلاس شماره 4

 

تجهیزات :

ظرفیت : 34 نفر

باکس کلاسی : ندارد

ویدئوپروژکتور : دارد

برنامه کلاسی

 

8 الی 10

10 الی 12

13:30 الی 15:30

15:30 الی 17:30

شنبه

 

شبیه سازی

(آقای روشنی)

معادلات دیفرانسیل با مشتقات کسری

(د .نیامرادی)

 

یکشنبه

 

زمین شناسی  عمومی

 

(د. شیرزادی تبار)

ژنتیک یو کاریوت ها

(د. بیدمشکی پور)

اکتشافات وروش مقاومت ویژه

( د. شیرزادی تبار)

دوشنبه

زمین شناسی عمومی

(د. شیرزادی تبار)

 زمین شناسی ساختاری

( د.اویسی)

طرح بهینه در مدلهای گسسته

(د. جعفری)

نظریه اطلاع وکاربرد

(د. شاویسی)

سه شنبه

پیوسته (د. مرادی)

 

نظریه اندازه واحتمال2(د.خزایی)

 

چهارشنبه

 

مبانی بوم شناسی –سلولی-زوج

(د. ویسی)