کلاس شماره 209

 

تجهیزات :

ظرفیت : 30 نفر

باکس کلاسی : ندارد

ویدئوپرژکتور : ندارد

برنامه کلاسی

 

8 الی 10

10 الی 12

13:30 الی 15:30

15:30 الی 17:30

شنبه

 

 

موضوعات ویژه-فرد

(رضانیا)

 

یکشنبه

 

بهینه سازی برداری

(د.پورکریمی)

 

 

دوشنبه

مکانیک کوانتومی پیشرفته 1گ2-زوج

(د.تکوک)

 

فیزیک محاسباتی

(د. رضانیا )

مغناطیس سنگها ودیرینه مغناطیس

(د. اویسی)

سه شنبه

سیستمهای بس ذره ای ماده چگاال - فرد

(د.مرادیان)

زمین شناسی ساختار

(د. اویسی)

لیزر –فرد

(د. دانشفر)

 

چهارشنبه