کلاس شماره 209

 

تجهیزات :

ظرفیت : 31 نفر

باکس کلاسی : ندارد

ویدئوپرژکتور : ندارد

برنامه این کلاس در نیمسال دوم سال تحصیلی 99 - 98

 

8 الی 10

10 الی 12

13:30 الی 15:30

15:30 الی 17:30

شنبه

 

 

 

 

یکشنبه

 

اکتشافات به روش مقاومت یژه

(د. اویسی)

اکتشافات به روش ip

(د. اویسی)

 

دوشنبه

 

   

مکانیک کوانتومی پیشرفته 1

(د. موسوی)

سه شنبه

فیزیک لیزر پیشرفته 1 زوج

(د. دانشفر)

     

چهارشنبه