کلاس شماره 209

 

تجهیزات :

ظرفیت : 31 نفر

باکس کلاسی : ندارد

ویدئوپرژکتور : ندارد

برنامه این کلاس در سال تحصیلی 99 -98

 

8 الی 10

10 الی 12

13:30 الی 15:30

15:30 الی 17:30

شنبه

 

 

 

مغناطیس سنگها ودیرینه مغناطیس (د. اویسی )

یکشنبه

ژئو مغناطیس 2(تئوری)د. اویسی

فیزیک ذرات بنیادیپیشرفته1(د. برون)فرد

اکتشافات به روش مغناطیس سنجی (د. اویسی)

 

دوشنبه

فیزیک راکتور پیشرفته (د. رضایی)زوج

فیزیک حالت جامد پیشرفته 2 (د.مرادیان)فرد

  گرانش 1(د. رابعی)

مباحث ویژه در بهینه سازی

(د. پورکریمی)

سه شنبه فیزیک هسته ای 2( رضایی)فرد دینامیک شاره ها(د. نیستانی)  

اپتیک غیر خطی 1(اپتیک لیزر)فرد

 

چهارشنبه

 

آنالیز عددی پیشرفته (د. حقیقی)