کلاس شماره 208

 

تجهیزات :

ظرفیت : 29 نفر

باکس کلاسی : ندارد

ویدئوپرژکتور : ندارد

برنامه کلاسی

 

8 الی 10

10 الی 12

13:30 الی 15:30

15:30 الی 17:30

شنبه

آنالیز حقیقی

(د.قویدل)

اکتشافات به روش ip

(د.شیرزادی تبار)

آمار زیستی گ 2

(خانم رهنمای)

نظریه جبری گراف

(د. شاویسی )

یکشنبه

مباحث ویژه در آنالیز غیر خطی

(د.قویدل)

 

اکتشافات به روش مغناطیس سنجی

(د. اویسی)

فیزیک هسته ای پیشرفته

(د. نادری)

دوشنبه

آنالیز حقیقی

(د. قویدل)

نظریه معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی

(د.یعقوب جلیلیان)

سیستمهای دینامیکی 1

(د. عطابیگی)

اکتشافات به روش مقاومت ویژه –فرد

(د. شیرزادی تبار)

سه شنبه

ژئومغناطیس 2 فرد

(د.اویسی)

هندسه منیفلد

(د. نیامرادی)

فیزیک هسته ای پیشرفته –فرد

(د. نادری)

نظریه جبری گراف

(د. شاویسی)

چهارشنبه

 

فیزیک راکتور 1

(د. رضایی)