کلاس شماره 208

 

تجهیزات :

ظرفیت : 31 نفر

باکس کلاسی : ندارد

ویدئوپرژکتور : ندارد

برنامه این کلاس در سال تحصیلی 99 -98

 

8 الی 10

10 الی 12

13:30 الی 15:30

15:30 الی 17:30

شنبه

توابع مختلط ( د. فرجزاده)

  ریاضی 3(د. فرجزاده) پایگاه داده ها( خانم حسینخانی)

یکشنبه

اپتیک غیر خطی (د. دانشفر)

جبر جابجایی 1(د. رحیمی) نظریه عملگرها(د ابوالقاسمی) آنالیز تابعی (د. حیدر خانی)

دوشنبه

ریاضی 3 (د. فرجزاده)

  آنالیز حقیقی (د. قویدل) ریاضی 3(د. فرجزاده)

سه شنبه

 

جبر جابجایی 1(د. رحیمی) ابزارهای اساسی ( د. عطابیگی) توابع مختلط(د. فرجزاده)

چهارشنبه

 نظریه گراف ارشد (د. شاویسی)

نظریه حلقه مدول(د. طلوعی)

پایگاه داده (خانم حسینخانی)