کلاس شماره 207

 

تجهیزات :

ظرفیت : 69 نفر

باکس کلاسی : دارد

ویدئوپرژکتور : دارد

برنامه این کلاس در سال تحصیلی 99 -98

 

8 الی 10

10 الی 12

13:30 الی 15:30

15:30 الی 17:30

شنبه

ریاضی 1 حل تمرین گ 2 (د کامرانی)

آنالیز ریاضی 1(د. فرجزاده) مبانی ماتریس وجبر خطی (د. عدالت زاده) مبانی نظریه محاسبه(خانم سلیمی)

یکشنبه

ریاضی 1گ2(د. کامرانی)

مبانی ماتریس وجبر خطی (د. عدالت زاده) نرم افزارهای ریاضی (د. ر.جلیلیان) ترکیبات (د. شاویسی)

دوشنبه

مبانی سیتمهای دینامیکی(د. عطابیگی)

 

معادلات دیفرانسیل گ01(د. ی .جلیلیان) مبانی منطق ونظریه مجموعه ها (د. عدالت زاده)

سه شنبه

ریاضی 1گ2 (د. کامرانی)

مبانی ماتریس وجبر خطی(د. عدالت زاده) نرم افزارهای ریاضی (د. ر. جلیلیان) مبانی نظریه محاسبه

چهارشنبه

مبانی سیستمهای دینامیکی (د. عطابیگی)

توپولوژی (د. فتاحی)

ترکیبات (د. شاویسی)

اصول سیستمهای کامپیوتری