کلاس شماره 207

 

تجهیزات :

ظرفیت : 69 نفر

باکس کلاسی : دارد

ویدئوپرژکتور : دارد

برنامه کلاسی

 

8 الی 10

10 الی 12

13:30 الی 15:30

15:30 الی 17:30

شنبه

ریاضی 1 حل تمرین گ 2 (د کامرانی)

آنالیز ریاضی 1(د. فرجزاده) مبانی ماتریس وجبر خطی (د. عدالت زاده) مبانی نظریه محاسبه(خانم سلیمی)

یکشنبه

ریاضی 1گ2(د. کامرانی)

مبانی ماتریس وجبر خطی (د. عدالت زاده) نرم افزارهای ریاضی (د. ر.جلیلیان) ترکیبات (د. شاویسی)

دوشنبه

مبانی سیتمهای دینامیکی(د. عطابیگی)

 

توپولوژی (د. فتاحی) احتمال 1

سه شنبه

ریاضی 1گ2 (د. کامرانی)

مبانی ماتریس وجبر خطی(د. عدالت زاده) نرم افزارهای ریاضی (د. ر. جلیلیان) مبانی نظریه محاسبه

چهارشنبه

مبانی سیستمهای دینامیکی (د. عطابیگی)

توپولوژی (د. فتاحی)

ترکیبات (د. شاویسی)

اصول سیستمهای کامپیوتری