کلاس شماره 205

 

تجهیزات :

باکس کلاسی : ندارد

ویدئوپرژکتور : ندارد

برنامه کلاسی

 

8 الی 10

10 الی 12

13:30 الی 15:30

15:30 الی 17:30

شنبه

لیزر

(د. دانشفر)

فیزیک پایه 2-فرد

(د.رضانیا)

ژئومغناطیس 2 زوج

(د.اویسی)

چاه پیمایی

(د.شیرزادی تبار)

یکشنبه

ژئومغناطیس 2

(د.اویسی)

مکانیک کوانتومیپیشرفته 2

(د. راستی)

فیزیک هسته ای پیشرفته 2

(د.رضایی)

نظریه میدانهای کوانتومی1-زوج

(د.تکوک)

دوشنبه

فیزیک هسته ای 1

(د. رضایی)

ذرات بنیادی پیشرفته 1

(د.اوسطی)

مکانیک کوانتومی پیشرفته

(د. تکوک)

فوتونیک 1

(د. ناصری)

سه شنبه

نظریه گروهها

(د.رابعی)

مکانیک کوانتومی پیشرفته2-فرد

(د.راستی)

موضوعات ویژه-فرد

(د.رابعی)

واکنشها وپراکندگی در فیزیک هسته ای

(د.نادری)

چهارشنبه

فیزیک هسته ای پیشرفته2-زوج

(د.رضایی)

 

موضوعات ویژه

(د. نادری)