کلاس شماره 205

 

تجهیزات :

ظرفیت : 36 نفر

باکس کلاسی : ندارد

ویدئوپرژکتور : ندارد

برنامه این کلاس در نیمسال دوم سال تحصیلی 99 - 98

 

8 الی 10

10 الی 12

13:30 الی 15:30

15:30 الی 17:30

شنبه

مکانیک کوانتومی پیشرفته 1

(د. موسوی)

اکتشافات به روش مقاومت ویژه( د. اویسی) مکانیک کوانتومی پیشرفته پیشرفته 2(د. برون)  

یکشنبه

فیزیک لیزر پیشرفته 1

(د. دانشفر)

کیهان شناسی(د. بهاری) مکانیک کوانتومی پیشرفته 2(د. برون)  

دوشنبه

الکترو دینامیک پیشرفته 1

(د. دهقانی

     

سه شنبه

نظریه میدان های کوانتومی1(د. راستی)

الکترو دینامیک پیشرفته 1

(د. دهقانی)

کیهان شناسی 1 زوج(د. بهاری)

مکانیک آماری پیشرفته 1 فرد(د. منصوری)
مکانیک آماری پیشرفته 1 فرد(د. منصوری)

چهارشنبه

 

الکترو دینامیک پیشرفته 2

(د. ناصری)