کلاس شماره 203

 

تجهیزات :

ظرفیت : 61 نفر

باکس کلاسی : دارد

ویدئوپروژکتور : دارد

برنامه کلاسی

 

8 الی 10

10 الی 12

13:30 الی 15:30

15:30 الی 17:30

شنبه

مبانی ریاضیات (د. جوانشیری)

مبانی کامپیوتر (د. جلیلیان)  

محاسبات اماری با کامپیوتر

(د. مرادی)

یکشنبه

 

روشهای آماری (د. مرادی) طرح آزمایشهای 2(د. خدادادی)

روشهای عددی وشبیه سازی

(د. جلیلیان)

دوشنبه

طرح آزمایشهای 2(د. خدادادی)

 

احتمال 1(د. ایزدی)حل تمرین فرد

فیزیک لیزر (د. ناصری)فرد
احتمال2(د. شرفی)حال تمرین زوج

سه شنبه

ریاضی عمومی 1(د. عدالت زاده)

ریاضی عمومی 2(دیانتی فر)   مبانی کامپیوتر (د. جلیلیان)

چهارشنبه

مبانی ریاضیات (د. جوانشیری)

 

ریاضی عمومی گ2( دیانتی فر)