کلاس شماره 203

 

تجهیزات :

ظرفیت : 61 نفر

باکس کلاسی : دارد

ویدئوپروژکتور : دارد

برنامه این کلاس در نیمسال دوم سال تحصیلی 99 - 98

 

8 الی 10

10 الی 12

13:30 الی 15:30

15:30 الی 17:30

شنبه

ریاضی عمومی 1 گ ریاضی

ریاضی عمومی 2گ ریاضی

روشهای نمونه گیری

(د. جعفری )

 

یکشنبه

روشهای نمونه گیری 2

(د. مرادی)

مبانی کامپیوتر (د. جلیلیان)

ریاضی عمومی 1گ ریاضی –زوج

ریاضی عمومی 2گ ریاضی-فرد
روشهای آماری (د. الماسی)

دوشنبه

ریاضی عمومی 1 

 

آشنایی با آمار رسمی

(د. مرادی)

 

سه شنبه

ریاضی عمومی

احتمال پیشرفته ارشد

(د. جلیلیان)

احتمال 2(د. ایزدی)

جبر خطی برای آمار

(د. ایزدی)

چهارشنبه

 

زبان تخصصی(د. جلیلیان) مبانی کامپیوتر (د. جلیلیان)