کلاس شماره 203

 

تجهیزات :

ظرفیت : 61 نفر

باکس کلاسی : دارد

ویدئوپروژکتور : دارد

برنامه کلاسی

 

8 الی 10

10 الی 12

13:30 الی 15:30

15:30 الی 17:30

شنبه

مبانی اقتصاد

(خانم ستوده)

مبانی کامپیوتر وبرنامه نویسی آمار

(اقای داداشی )

مبانی ریاضیات

(د.عدالت زاده)

گسسته

(د.خزایی)

یکشنبه

ریاضی عمومی 1

(د.عدالت زاده)

کنترل کیفیت

(آقای عظیمیان)

 

استنباط آماری 1

( د.شرفی)

دوشنبه

مبانی آنالیز ریاضی

(د. فرجزاده)

ریاضی 3

(د. طلوعی)

 

نظریه اندازه واحتمال 1

(د .جلیلیان)

سه شنبه

ریاضی عمومی 1

(د. عدالت زاده)

مکانیک کوانتومی پیشرفته 1گ1-فرد

(د.منصوری)

مبانی ریاضیات

(د. عدالت زاده)

مبانی کامپیوتر آمار

(اقای دادشی)

چهارشنبه

 

ریاضی عمومی 1 حل تمرین-فرد

ریاضی عمومی2 حل تمرین زوج

(د.عدالت زاده)