کلاس شماره 203

 

تجهیزات :

ظرفیت : 61 نفر

باکس کلاسی : دارد

ویدئوپروژکتور : دارد

برنامه این کلاس در نیمسال اول سال تحصیلی 99 - 98

 

8 الی 10

10 الی 12

13:30 الی 15:30

15:30 الی 17:30

شنبه

مبانی ریاضیات (د. جوانشیری)

مبانی کامپیوتر (د. جلیلیان)  

 

یکشنبه

 

روشهای آماری (د. مرادی) طرح آزمایشهای 2(د. خدادادی)

روشهای عددی وشبیه سازی

(د. جلیلیان)

دوشنبه

طرح آزمایشهای 2(د. خدادادی)

 

احتمال 1(د. ایزدی)حل تمرین فرد

 

سه شنبه

ریاضی عمومی 1(د. عدالت زاده)

ریاضی عمومی 2(دیانتی فر)    

چهارشنبه

مبانی ریاضیات (د. جوانشیری)

 

ریاضی عمومی گ2( دیانتی فر)