کلاس شماره 202

 

تجهیزات :

ظرفیت : 41 نفر

باکس کلاسی : ندارد

ویدئوپروژکتور : ندارد

برنامه کلاسی

 

8 ال 10

10 الی 12

13:30 الی 15:30

15:30 الی 17:30

شنبه

مبانی جبر(د.رحیمی)

آنالیز عددی(د کامرانی)    

یکشنبه

مبانی فیزیک گ1

مبانی اقتصاد هندسه منیفلد(د. نیامرادی) اصول سیستمهای کامپیوتری

دوشنبه

آنالیز عددی (د. کامرانی)

  مبانی جبر (د. رحیمی) مبانی منطق ونظریه مجموعه ها (د. عدالت زاده)
سه شنبه

نظریه اندازه وکاربردها

(د. ابوالقاسمی)

مبانی ریاضی گ04(د. طللوعی) هندسه منیفلد(د. نیامرادی ) مبانی فیزیک گ1

چهارشنبه

آنالیز ریاضی 1(د. فرجزاده)

 

آنالیز تابعی 2(د. حیدرخانی)

آنالیز حقیقی(د. قویدل)

مبانی اقتصاد