کلاس شماره 202

 

تجهیزات :

ظرفیت : 40 نفر

باکس کلاسی : ندارد

ویدئوپروژکتور : ندارد

برنامه این کلاس در نیمسال اول سال تحصیلی 2000 - 1399

 

8 ال 10

10 الی 12

13:30 الی 15:30

15:30 الی 17:30

شنبه

 

     

یکشنبه

 

     

دوشنبه

 

     
سه شنبه        

چهارشنبه