کلاس شماره 202

 

تجهیزات :

ظرفیت : 40 نفر

باکس کلاسی : ندارد

ویدئوپروژکتور : ندارد

برنامه این کلاس در نیمسال اول سال تحصیلی 99 - 98

 

8 ال 10

10 الی 12

13:30 الی 15:30

15:30 الی 17:30

شنبه

مبانی جبر(د.رحیمی)

آنالیز عددی(د کامرانی)    

یکشنبه

 

مبانی اقتصاد هندسه منیفلد(د. نیامرادی) اصول سیستمهای کامپیوتری

دوشنبه

آنالیز عددی (د. کامرانی)

  مبانی جبر (د. رحیمی) احتمال 1
سه شنبه

نظریه اندازه وکاربردها

(د. ابوالقاسمی)

مبانی ریاضی گ04(د. طللوعی) جبر لی 1 مبانی فیزیک گ1

چهارشنبه

آنالیز ریاضی 1(د. فرجزاده)

 

آنالیز تابعی 2(د. حیدرخانی)

آنالیز حقیقی(د. قویدل)

مبانی اقتصاد