کلاس شماره 202

 

تجهیزات :

ظرفیت : 41 نفر

باکس کلاسی : ندارد

ویدئوپروژکتور : ندارد

برنامه کلاسی

 

8 ال 10

10 الی 12

13:30 الی 15:30

15:30 الی 17:30

شنبه

سلولی ملکولی - زوج

(خانم فخری)

آنالیز عددی پیشرفته

(د. درویشی)

جبر پیشرفته

(د. رحیمی)

نظریه معادلات دیفرانسیل بامشتقات جزیی

(د.یعقوب جلیلیان)

یکشنبه

گرانش 1

( د.ستاره)

هندسه منیفلد

(د. نیامرادی)

فوتونیک1-فرد

(د. ناصری)

 

مبانی الکترو مغناطیس نور

(د. ستاره)

دوشنبه

الکترو دینامیک پیشرفته 1

(د. بهاری )

الکترودینامیک پیشرفته1گ1

(د.رابعی)

 

شیمی عمومی گ 2

(خانم فخری)

موضوعات ویژه

(د. رابعی)

سه شنبه

ریاضی 2

(د.کامرانی)

بهینه سازی برداری

(د.پورکریمی)

شیمی عمومی گ1

(خانم فخری)

 

چهارشنبه

 

الکترو دینامیک پیشرفته 1گ 01  - فرد

( د. رابعی)

الکترو دینامیک پیشرفته 1گ 02 - زوج

(د. منصوری )