کلاس شماره 201

 

تجهیزات :

ظرفیت : 50 نفر

باکس کلاسی : ندارد

ویدئوپروژکتور : ندارد

برنامه این کلاس در نیمسال دوم سال تحصیلی 99 - 98

 

8 الی 10

10 الی 12

13:30 الی 15:30

15:30 الی 17:30

شنبه

روشهای پیوسته 1

(د. مرادی) 

نظریه صف (د. هاشمی)   احتمال 1(د. شرفی)

یکشنبه

 

   

احتمال پیشرفته ارشد

(د. جلیلیان)

دوشنبه

روشهای ناپارامتری

(د. شرفی)

 

فرآیندهای تصادفی

(د. هاشمی)

احتمال 1(د. شرفی)
سه شنبه  

روشهای پیوسته 1

( د. مرادی)

آمار واحتمال مقدماتی

(د. الماسی)

 
چهارشنبه مبانی ریاضیات