کلاس شماره 201

 

تجهیزات :

ظرفیت : 51 نفر

باکس کلاسی : ندارد

ویدئوپروژکتور : ندارد

برنامه کلاسی

 

8 الی 10

10 الی 12

13:30 الی 15:30

15:30 الی 17:30

شنبه

مبانی آنالیز ریاضی 1

(د. فرجزاده)

 

آمار زیستی

(د. خزایی)

موضوعات ویژه-زوج

(د.نادری)

یکشنبه

فیزیک محاسباتی

(د. دانشفر)

مکانیک کوانتومی پیشرفته 1گ1

(د. منصوری)

نظریه گروهها زوج

( د. رابعی)

مغناطیس سنگها ودیرینه

(د. اویسی)

دوشنبه

ژئوفیزیک فیزیک

(د. اویسی)

فیزیک پایه 2حل تمرین

(د.رضانیا)

زیست شناسی میکروب

(د.تاران)

مبانی احتمال گ 2

(خانم رهنمای)

سه شنبه

گرانش 1

( د.ستاره)

موضوعات ویژه  - فرد

(د ناصری)

آمار زیستی گ 3

(خانم مهدیزاده)

 

چهارشنبه

شیمی آلی

(خانم میبدی)

رگرسیون

(د. جلیلیان)