کلاس شماره 201

 

تجهیزات :

ظرفیت : 50 نفر

باکس کلاسی : ندارد

ویدئوپروژکتور : ندارد

برنامه این کلاس در نیمسال اول سال تحصیلی 99 - 98

 

8 الی 10

10 الی 12

13:30 الی 15:30

15:30 الی 17:30

شنبه

 

ترمو دینامیک ومکانیک آماری 1(د. رضانیا)    

یکشنبه

نظریه نمونه گیری (د. مرادی)

سریهای زمانی (د. جلیلیان) معادلات دیفرانسیل  

دوشنبه

آمار زیستی (  قهرمانی) 

 

تحلیل داده های بقا

(د. هاشمی)

مدلهای خطی 1(د. نیاپرست)
سه شنبه    

نظریه اندازه واحتمال 1

(د. هاشمی)

 
چهارشنبه آمار ریاضی 2(د. شرفی) زبان تخصصی (د. جلیلیان ) آنالیز ریاضی 1(د. فرجزاده)