کلاس شماره 13

 

تجهیزات :

ظرفیت : 52 نفر

باکس کلاسی : دارد

ویدئوپروژکتور : دارد

برنامه کلاسی

 

8 الی 10

10 الی 12

13:30 الی 15:30

15:30 الی 17:30

شنبه

زیست شناسی جانوری –فیزیولوژی (د.اسحاق کریمی)

زیست شناسی میکروبی-فیزیولوژی گیاهی(.چهری)

فیزیولوژی جانوری1(د.اسحاق کریمی)

 

یکشنبه

فیزیولوژی جانوری3

(د.اسحاق کریمی)

ژنتیک پایه(د.اکرمی)

بیوفیزیک (د.قبادی)

زیست شناسی جانوری –فیزیو لوژی جانوری

گردشی(د. اسحاق کریمی)

دوشنبه

فیزیولوژی جانوری 3-زوج-

(د.اسحاق کریمی)

مبانی گیاه شناسی –فرد(خانم فلاح)

مبانی گیاه شناسی –فرد

(خانم چقا میرزایی)

شیمی آلی (خانم میبدی)

گرده شناسی (د.معصومی)

سه شنبه

فیزیولوژی گیاهی1-فرد

(د.ناصر کریمی)

زیست میکروبی-زوج(د.چهری)

ژنتیک ملکولی-زوج-(د. اکرمی)

زیست شناسی سلولی(د. دوکانه ای)

متون تخصصی –گیاهی(د.قبادی)

چهارشنبه

بافت شناسی جانوری –فرد

(د. قارزی)

اصول روشهای دستگاهی(د.مهدیونی)

 

زیست شناسی سلولی-فرد-

(د. دوکانه ای)