کلاس شماره 8

 

تجهیزات :

ظرفیت : 52 نفر

باکس کلاسی : دارد

ویدئوپروژکتور : دارد

برنامه این کلاس در نیمسال دوم سال تحصیلی 99 - 98

 

8 الی 10

10 الی 12

13:30 الی 15:30

15:30 الی 17:30

شنبه

ویروس شناسی

(د. سی سخت نژاد)

فیزیولوژی گیاهی1(د. ن کریمی)

فیزیو لوژی جانوری 2دستگاه ها

(د. کریمی)

 

یکشنبه

مبانی زیست شناسی سامانه ها

(د .فلاحی)

  زیست میکروبی(د. تاران)

فیزیو لوژی سلول

(د. یوسفوند)

دوشنبه

زیست شناسی سلولی وملکولی

(د. سی سخت)

  زیست شناسی پرتویی(د. قبادی)

بیوشیمی متابولیسم گ1

(د. مهدیونی)

سه شنبه

زیست شناسی سلولی وملکولی1فرد

ژنتیک ملکولی زوج

(د. سی سخت)

ژنتیک ملکولی زوج

ایمنی شناسی فرد(د. فلاحی)
گیاهان دارویی(د. کریمی)  

چهارشنبه

زیست شناسی میکروبی فیزیولوژی(د. مهرابی)

سیستماتیک گیاهی 2(د. معصومی) تکاما(د. کرمیانی) جنین شناسی (د. آزادبخت)