کلاس شماره 8

 

تجهیزات :

ظرفیت : 52 نفر

باکس کلاسی : دارد

ویدئوپروژکتور : دارد

برنامه کلاسی

 

8 الی 10

10 الی 12

13:30 الی 15:30

15:30 الی 17:30

شنبه

فیزیو لوژی جانوری 3(د. اسحاق کریمی)

قارچ شناسی(د. چهری)

آمار زیستی (د. الماسی)

اندکرینولوژی (د. یوسفوند)

یکشنبه

زیست شناسی میکروبی(د.چهری)

زیست سلولی ملکولی1(د. سی سخت) متون تخصصی (گیاهی)د.قبادی  فیزیولوژی جانوری3(د. اسحاق کریمی)

دوشنبه

بیوفیزیک (د. قبادی)

  جغراقیای جانوری (د. رستگار)

زیست شناسی میکروبی(د. تاران)زوج

فیزیو لوژی جانوری 1دستگاهها (د. اسحاق کریمی)فرد

سه شنبه

بیوشیمی ساختار (د. مهدیونی)

بیو فیزیک سلولی (د. قبادی) بیوفیزیک (د. قبادی) بافت شناسی جانوری(د. آزاد بخت)

چهارشنبه

ایمنی شناسایی( د.امیری)

شیمی عمومی 1( خانم فخری)زوج مبانی گیاهشناسی (د. معصومی) بافت شناسی (د. آزاد بخت )