کلاس شماره 107

 

تجهیزات :

ظرفیت : 68 نفر

باکس کلاسی : دارد

ویدئوپروژکتور : دارد

برنامه کلاسی

 

8 الی 10

10 الی 12

13:30 الی 15:30

15:30 الی 17:30

شنبه

فیزیک پایه 1(گروه01)

(د.دهقانی)

الکترومغناطیس1(3و4واحد)

(د.ناصری)

معادلات دیفرانسیل

(د. جلیلیان)

موضوعات ویژه

(د. ناصری)

یکشنبه

ترمودینامیک ومکانیک آماری 1(3و4واحد)

(د.رضانیا)

معادلات دیفرانسیل

(د. کامرانی)

ذرات بنیادی مقدماتی - زوج

(د. اوسطی )

مکانیک کوانتومی1

(د. سهرابی)

دوشنبه

فیزیک پایه 1(گروه01)

(د.دهقانی)

الکترومغناطیس1(3و4واحد)

(د.ناصری)

فیزیک حالت جامد 1-زوج

(د.سهرابی)

امواج وارتعاشات-فرد

(د.شیرزادی)

ترمودینامیک ومکانیک آماری 1

(د.رضانیا)

سه شنبه

موضوعات ویژه1-فرد(د.راستی)

مکانیک کوانتومی پیشرفته-زوج

(د.تکوک)

معادلات گ آمار

(د. کامرانی)

 

شیمی عمومی گ2

(د.نیکرهی)

 

چهارشنبه

فیزیک پایه 1(گروه01)(د.دهقانی)فرد فیزیک پایه 1(گروه02)- زوج

(د.دهقانی)

هواشناسی فیزیکی 1

(د. نیستانی)

ذرات بنیادی مقدماتی

(د.اوسطی)