کلاس شماره 106

 

تجهیزات :

ظرفیت :73 نفر

باکس کلاسی : دارد

ویدئوپروژکتور : دارد

برنامه کلاسی

 

8 الی 10

10 الی 12

13:30 الی 15:30

15:30 الی 17:30

شنبه

نظریه اندازه هاوکاربردها

(د. ابوالقاسمی)

 

ترکیبات وکاربردها

(د. شاویسی)

کدگذاری

(د.طلوعی)

یکشنبه

نظریه معادلات دیفرانسیل عادی

(د. نیامرادی)

مبانی ماتریس وجبر خطی

(د. رسولیار)

طراحی وتحلیل الگوریتم یا پایگاه داده ها

(اقای دادشی)

مبانی آنالیز ریاضی گ ریاضی

(د.عطابیگی)

دوشنبه

نظریه اندازه ها وکاربردها

(د.ابوالقاسمی)

توپولوژی عمومی

(د.فتاحی)

ترکیبات وکاربردها

(د.شاویسی)

 

سه شنبه

کدگذاری

(د. طلوعی)

مبانی ماتریس  وجبر خطی

(د.رسولیار)

آنالیز عددی

(د. رضا جلیلیان)

نرم افزار های ریاضی

(د. براتی)

چهارشنبه

ریاضی عمومی 1

(د. فرج زاده)

توپولوژی عمومی

(د. فتاحی)