کلاس شماره 106

 

تجهیزات :

ظرفیت :65 نفر

باکس کلاسی : دارد

ویدئوپروژکتور : دارد

برنامه این کلاس در نیمسال اول سال تحصیلی 99 - 98

 

8 الی 10

10 الی 12

13:30 الی 15:30

15:30 الی 17:30

شنبه

احتمال 1(د. الماسی)

ریاضی 2 حل تمرین(د. حیدر خانی) مبانی کامپیوتروبرنامه نویسی گ1( خانم حسینخانی) نظریه حلقه ومدول (د. عدالت زاده)

یکشنبه

بهینه سازی غیر خطی (د. پورکریمی)

بهینه سازی خطی (د. درویشی) مبانی کامپیوتر وبرنامه نویسی گ2  

دوشنبه

ریاضی 2(د. حیدرخانی)   مبانی احتمال(د. الماسی )

مبانی کامپیوتر وبرنامه نویسی گ 1

( خانم حسینخانی) 

سه شنبه

مبانی آنالیز (د. قویدل)

بهینه سازی خطی (د. درویشی) مبانی کامپیوتر وبرنامه نویسی گ 2 بهینه سازی غیر خطی (د. پورکزیمی)
چهارشنبه

مبانی احتمال 

معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی1

(د. جلیلیان)

ریاضی 2(د. حیدر خانی)