کلاس شماره 106

 

تجهیزات :

ظرفیت :65 نفر

باکس کلاسی : دارد

ویدئوپروژکتور : دارد

برنامه این کلاس در نیمسال دوم سال تحصیلی 99 - 98

 

8 الی 10

10 الی 12

13:30 الی 15:30

15:30 الی 17:30

شنبه

آنالیزریاضی (د. قویدل)

 

نظریه گراف و کاربردها

(د. شاویسی)

ریاضی عمومی دو گروه 02 علوم کامپیوتر (د. کامرانی)

یکشنبه

ریاضی عمومی دو گروه ریاضی گروه 01(د.  رضا جلیلیان)

بهینه سازی خطی (د. درویشی)   مبانی ترکیبیات(د. شاویسی)

دوشنبه

   

نظریه مقدماتی اعداد

( د. طلوعی)

نظریه گراف و کاربردها

(د. شاویسی)

سه شنبه

آنالیزریاضی (د. قویدل)

    مبانی اقتصاد
چهارشنبه

مبانی ترکیبیات(د. شاویسی)