کلاس شماره 105

 

تجهیزات :

ظرفیت : 32 نفر

باکس کلاسی : ندارد

ویدئوپروژکتور : ندارد

برنامه این کلاس در نیمسال دوم سال تحصیلی 99 - 98

 

8 الی 10

10 الی 12

13:30 الی 15:30

15:30 الی 17:30

شنبه

 

 

الکترو مغناطیس 2-زوج

(د. دهقانی)

 

یکشنبه

نظریه میدانهای کوانتومی1

(د. راستی)

ابر رساناییوکاربردهای آن

(د. موسوی)

الکترو دینامیک پیشرفته 2-فرد

(د. ناصری)

 

دوشنبه

مدل سازی عددی جو واقیانوس 1

(د. نیستانی)

 

مکانیک آماری پیشرفته1

(د. منصوری )

ریاضی عمومی 2گ10

سه شنبه

رادیو ایزوتوپ (د. رضایی)

   

 

چهارشنبه

تقارن ونظریه گروهها فرد

(د. راستی)

 

رادیو ایزو توپ زوج

(د. رضایی)