کلاس شماره 105

 

تجهیزات :

ظرفیت : 33 نفر

باکس کلاسی : ندارد

ویدئوپروژکتور : ندارد

برنامه کلاسی

 

8 الی 10

10 الی 12

13:30 الی 15:30

15:30 الی 17:30

شنبه

موضوعات ویژه (ماده چگال) د. رضانیا

فیزیک لیزر (د. ناصری )

مکانیک کوانتوم پیشرفته 1(د. مرادیان)زوج

مغناطیس سنگها ودیرینه مغناطیس (د. اویسی )

یکشنبه

نظریه میدان کوانتومی2(د. راستی)

فیزیک راکتور پیشرفته(د. رضایی) مبانی الکترو مغناطیس نور فوتونیک. منصوری) مغناطیس سنگها ودیرینه مغناطیس (عملی)د. اویسی

دوشنبه

روشهای عددی کاربردی(فوتونیک)د. دانشفر

 

  دینامیک غیر خطی وآشوب (د. منصوری )

سه شنبه

نظریه میدانهای کوانتومی 2(د. راستی)فرد

موضوعات ویژه (فیزیک هسته ای )د. رضایی) گرانش 1(د. رابعی)

 

چهارشنبه

سمینار وروش تحقیق(اپتیک ولیزر)(د. دانشفر)

سمینار و روش تحقیق(هسته ای)د. نادری

موضوعات ویژه (فیزیک هسته ای(د.رضایی)فرد