کلاس شماره 105

 

تجهیزات :

ظرفیت : 33 نفر

باکس کلاسی : ندارد

ویدئوپروژکتور : ندارد

برنامه کلاسی

 

8 الی 10

10 الی 12

13:30 الی 15:30

15:30 الی 17:30

شنبه

 

آمار ریاضی 1

(د.ایزدی)

آشنایی با نظریه صف

(د.خدادادی)

 

یکشنبه

الکترو دینامیک پیشرفته 1

(د. بهاری )

سیستمهای بس ذره ای ماده چگاال

 

(د.مرادیان)

واکنشهاوپراکندگی در فیزیک هسته ای-زوج نادری

اپتیک کوانتومی1-فرد

(د.دانشفر)

پیوسته

(د. مرادی)

دوشنبه

 

موضوعات ویژه

( د. رضانیا)

کرمو دینامیک کوانتومی1

(د. برون)

استنباط آماری2

(د. قزوینی)

سه شنبه

مبانی جمعیت شناسی - فرد

(خانم حامد)

اپتیک کوانتومی

(د.دانشفر)

روش های ناپارامتری

(د. ایزدی)

 

چهارشنبه