کلاس شماره 104

 

تجهیزات :

ظرفیت : 61 نفر

باکس کلاسی : دارد

ویدئوپروژکتور : دارد

برنامه این کلاس در نیمسال دوم سال تحصیلی 99 - 98

 

8 الی 10

10 الی 12

13:30 الی 15:30

15:30 الی 17:30

شنبه

مبانی فیزیو لوژی جانوری

(د. کریمی)

ژنتیک رشد ونمو(د. فلاحی) ایمنی شناسی ( د. فلاحی)

گیاهان کاربردی(

زهرا سوری)

یکشنبه رفتار شناسی (د. کریمی) اصول رده بندی (د. اسماعیلی)

سیستماتیک گیاه

(د. معصومی)

زیست شناسی انگلها

(د. اکملی)

دوشنبه

اکولوژی (د. اکملی)

  مبانی بوم شناسی (د. اکملی)

مبانی جانور شناسی

(د. اسماعیلی)

سه شنبه

بیوشیمی متابولیسم  گ2

(د. مهرابی)

جانور شناسی مهره داران)(د. اکملی) مبانی فیزیو لوژی گیاهی(د. سوری)

گیاهان آبزی

(چقامیرزایی)

چهارشنبه

 

بیوشیمی متابولیسم گ2(د. مهرابی)  

جغرافیای گیاهی

( د. قاسمپور)