کلاس شماره 104

 

تجهیزات :

ظرفیت : 61 نفر

باکس کلاسی : دارد

ویدئوپروژکتور : دارد

برنامه این کلاس در نیمسال اول سال تحصیلی 99 - 98

 

8 الی 10

10 الی 12

13:30 الی 15:30

15:30 الی 17:30

شنبه

فیزیو لوژی گیاهی2( د. ناصرکریمی)

متون تخصصی(د. فلاحی) مبانی جانور شناسی(د. اسمعیلی)

مبانی بوم شناسی (د. کرمیانی)

یکشنبه مبانی بوم شناسی (د. اکملی) جانورشناسی  بی مهرگان(د. اسمعیلی) زیست شناسی میکروبی(د. تاران)

مبانی گیاهشناسی(د. معصومی)

دوشنبه

بیو شیمی ساختار (د. مهرابی)

  اصول وروشهای رده بندی گیاهی(د. معصومی)

جانور شناسی بی مهرگان

(د. اسمعیلی)فرد

مبانی جانور شناسی - زوج

سه شنبه

بیو تکنولوژی گیاهی (د.. فلاحی)

اکولوژی (د. اکملی)  

آناتومی مقایسه ای

(د. اسمعیلی)

چهارشنبه

فیزیو لوژی استرسهای گیاهی(د. سوری)

شیمی الی (د. میبدی)فرد