کلاس شماره 103

 

تجهیزات :

ظرفیت : 61 نفر

باکس کلاسی : دارد

ویدئوپروژکتور : دارد

برنامه این کلاس در نیمسال دوم سال تحصیلی 99 - 98

 

8 الی 10

10 الی 12

13:30 الی 15:30

15:30 الی 17:30

شنبه

 

  ریاضی عمومی 2گ10 ترمو دینامیک ومکانیک آماری 1(د. اویسی)

یکشنبه

فیزیک پایه 1(د. نادری)

مکانیک کوانتومی1 (د. مرادیان) ریاضی عمومی (1)گ03 فیزیک هسته ای وذرات بنیادی (د. نادری )
دوشنبه

مکانیک تحلیلی 1زوج

الکترو مغناطیس 1-فرد(د. رابعی)
  ترمو دینامیک ومکانیک آماری 1(د. اویسی ) ریاضی عمومی 2گ 09

سه شنبه

ریاضی فیزیک 2(د. موسوی)

ذرات بنیادی فرد (د. اوسطی) فیزیک پایه 1(د. نادری )  

چهارشنبه

 

مکانیک کوانتومی 1فرد(د. مرادیان) معادلات دیفرانسیل