کلاس شماره 103

 

تجهیزات :

ظرفیت : 63 نفر

باکس کلاسی : دارد

ویدئوپروژکتور : دارد

برنامه کلاسی

 

8 الی 10

10 الی 12

13:30 الی 15:30

15:30 الی 17:30

شنبه

 

فیزیک پایه 3(د. نیستانی) فیزیک پایه 3(د. نیستانی)فرد فیزیک عمومی گ 11(خانم غلامی)

یکشنبه

فیزیک هسته ای 2(د. رضایی)

مبانی ریاضی گ04(د. طللوعی)

فیزیک حالت جامد -1فرد

فیزیک ونانو فناوری قطعات زوج(د. سهرابی)
 
دوشنبه ترمودینامیک ومکانیک آماری 1(د. رضانیا)      

سه شنبه

 

  فیزیک حالت جامد 1(د. سهرابی)  

چهارشنبه

فیزیک پایه 4(د. نادری)

مبانی فیزیک فیزیک عمومی 1(قلی پور)