کلاس شماره 102

 

تجهیزات :

ظرفیت : 41 نفر

باکس کلاسی : دارد

ویدئوپروژکتور : دارد

برنامه این کلاس در نیمسال دوم سال تحصیلی 99 - 98

 

8 الی 10

10 الی 12

13:30 الی 15:30

15:30 الی 17:30

شنبه

 

مبانی فیزیو لوژی گیاهی

(د. سوری)

   

یکشنبه

فیزیو لوژی گیاهی2

( د. کریمی)

بیوشیمی فیزیک

(د. مهدیونی)

   

دوشنبه

 

 

بوم شناسی گیاهی

(د.کریمی)

سیستماتیک گیاهی3

(د. معصومی)

سه شنبه  

بیوشیمی فیزیک

(د. مهدیونی)

   

چهارشنبه

 

  جنین شناسی (د. آزادبخت)