کلاس شماره 102

 

تجهیزات :

ظرفیت : 51 نفر

باکس کلاسی : دارد

ویدئوپروژکتور : دارد

برنامه کلاسی

 

8 الی 10

10 الی 12

13:30 الی 15:30

15:30 الی 17:30

شنبه

 

  اکو فیزیو لوژی گیاهی(د. سوری ) شیمی عمومی 1(د. نیکرهی)

یکشنبه

دستگاهها- فیزیولوژی جانوری 1(د.اسحاق کریمی)

آمارزیستی(قهرمانی) شیمی عمومی (د. نیکرهی) کشت سلول وبافت گیاهی(د. قاسمپور)

دوشنبه

شیمی الی (د. میبدی)

  آنالیز تابعی هندسی (د. فرجزاده)  
سه شنبه فیزیک حالت جامد پیشرفته 2(د. مرادیان) موضوعات ویژه ( ماده چگال)د. رضانیا-فرد    

چهارشنبه

بافت شناسی 1(د. قارزی)