کلاس شماره 102

 

تجهیزات :

ظرفیت : 51 نفر

باکس کلاسی : ندارد

ویدئوپروژکتور : ندارد

برنامه کلاسی

 

8 الی 10

10 الی 12

13:30 الی 15:30

15:30 الی 17:30

شنبه

نمونه گیری1(د.مرادی)

        مبانی ماتریس ها

(اقای بالایی)

فرآیندهای تصادفی (د.جلیلیان)

طرح آزمایشهای 1

(د.خددادی)

یکشنبه

دروس دانشکده شیمی

جنین شناسی (د.قارزی)

فیزیک ونانو فناوری قطعات

(د سهرابی )

دروس دانشکده شیمی

دوشنبه

نمونه گیری (د. مرادی )

 

رگرسیون (د.جلیلیان)

طرح آزمایشهای 1

(د. خدادادی)

سه شنبه

براوردیابی(د. ایزدی)

نظریه صف(د. خدادادی)

مبانی ماتریسها (اقای بالایی)

 

چهارشنبه

 

کنترل کیفیت آماری

(آقای عظیمیان)