کلاس شماره 102

 

تجهیزات :

ظرفیت : 41 نفر

باکس کلاسی : دارد

ویدئوپروژکتور : دارد

برنامه این کلاس در نیمسال اول سال تحصیلی 99 - 98

 

8 الی 10

10 الی 12

13:30 الی 15:30

15:30 الی 17:30

شنبه

 

  اکو فیزیو لوژی گیاهی(د. سوری ) شیمی عمومی 1(د. نیکرهی)

یکشنبه

دستگاهها- فیزیولوژی جانوری 1(د.اسحاق کریمی)

آمارزیستی(قهرمانی) شیمی عمومی (د. نیکرهی) کشت سلول وبافت گیاهی(د. قاسمپور)

دوشنبه

شیمی الی (د. میبدی)

  نظریه گراف ارشد(د. شاویسی) نظریه عملگرها(د. ابوالقاسمی)
سه شنبه فیزیک حالت جامد پیشرفته 2(د. مرادیان) موضوعات ویژه ( ماده چگال)د. رضانیا-فرد    

چهارشنبه

بافت شناسی 1(د. قارزی)

 

فوق العاده(د. جوانشیری)