کلاس شماره 10

 

تجهیزات :

ظرفیت : 69 نفر

باکس کلاسی : دارد

برنامه کلاسی

 

8 الی 10

10 الی 12

13:30 الی 15:30

15:30 الی 17:30

شنبه

زیست میکروبی-گیاهی(د.چهری)

مبانی زیست شناسی سلولی ومولکولی-جانوری(د.سی سخت)

فیزیولوژی گیاهی1(د.ناصر کریمی)

تکامل-جانوری(د.کرمیانی)

یکشنبه

زیست شناسی میکروبی-گیاهی-زوج

زیست شناسی میکروبی-فیزیولوژی-فرد

(د.چهری)

 

ژنتیک پایه(د.بیدمشکی پور)

زیست شناسی میکروبی(د.تاران)

بیوشیمی ساختار(د. مهدیونی)

دوشنبه

مباحثی در ژنتیک 1(د. فلاحی)

کشت سلول وبافت گیاهی(د.قاسمپور)

مهندسی ژنتیک(د.بیدمشکی پور)

اناتومی مقایسه ای(د.کرمیانی)

سه شنبه

تنظیم چرخه سلولی وسرطان (د. سی سخت)

ژنتیک پایه (د.بیدمشکی پور)

ژنتیک پایه (د.اکرمی)

بافت شناسی 1(د. قارزی)

بافت شناسی جانوری-سلولی

(د. قارزی)

چهارشنبه

بیوشیمی ساختار –گیاهی-حل تمرین

(د.مهرابی)

مبانی زیست شناسی سلولی وملکولی-جانوری-زوج(سی سخت)

 

متون تخصصی (د. فلاحی)

مبانی گیاه شناسی سلولی

(خانم فلاح)