کلاس شماره 7

 

تجهیزات :

ظرفیت : 50 نفر

باکس کلاسی : دارد

ویدئوپرزکتور : دارد

برنامه این کلاس در نیمسال اول سال تحصیلی 99 - 98

 

8 الی 10

10 الی 12

13:30 الی 15:30

15:30 الی 17:30

شنبه

زیست میکروبی (گیاهی)(-د.چهری)

ژنتیک پایه 1(د. بیدمشکی پور) ژنتیک پایه (د. بیدمشکی پور) تکامل (د اکملی)

یکشنبه

مبانی زیست شناسی سلولی وملکولی(د. سی سخت)

جنین شناسی 2(د. قارزی) تکامل(د. رستگار) بیوشیمی ساختار (د.مهدیونی) 

دوشنبه

تنظیم چرخه سلولی وسرطان (د. سی سخت )

  سیتو ژنتیک (د. بیدمشکی پور) اصول وروشهای دستگاهی(د. مهدیونی)

سه شنبه

بیوفیزیک (حل تمرین)(د.قبادی)

ژنتیک پایه (2)د. بیدمشکی پور-زوج ژنتیک پایه (1)د. -فرد مبانی زیست شناسی تکوینی)(د. کریمی)فردوزوج بافت شناسی جانوری (د. قارزی)فرد

چهارشنبه

مبانی زیست شناسی سلولی وملکولی (د. سی سخت )زوج

بیوشیمی ساختار (د. مهرابی) مبانی زیست شناسی تکوینی)(د. کریمی)فردوزوج مبانی زیست شناسی (د. قارزی)