کلاس شماره 7

 

تجهیزات :

ظرفیت : 69 نفر

باکس کلاسی : دارد

برنامه کلاسی

 

8 الی 10

10 الی 12

13:30 الی 15:30

15:30 الی 17:30

شنبه

زیست میکروبی (گیاهی)(-د.چهری)

ژنتیک پایه 1(د. بیدمشکی پور) ژنتیک پایه (د. بیدمشکی پور) تکامل (د اکملی)

یکشنبه

مبانی زیست شناسی سلولی وملکولی(د. سی سخت)

جنین شناسی 2(د. قارزی) زیست شناسی میکروبی(د. تاران) بیوشیمی ساختار (د.مهدیونی) 

دوشنبه

تنظیم چرخه سلولی وسرطان (د. سی سخت )

  سیتو ژنتیک (د. بیدمشکی پور) اصول وروشهای دستگاهی(د. مهدیونی)

سه شنبه

مهندسی ژنتیک (د. سی سخت)

ژنتیک پایه (2)د. بیدمشکی پور-زوج ژنتیک پایه (1)د. -فرد مبانی زیست شناسی تکوینی)(د. کریمی)فردوزوج بافت شناسی جانوری (د. قارزی)فرد

چهارشنبه

مبانی زیست شناسی سلولی وملکولی (د. سی سخت )زوج

بیوشیمی ساختار (د. مهرابی) مبانی زیست شناسی (د. قارزی) مبانی زیست شناسی (د. قارزی)