کلاس شماره 7

 

تجهیزات :

ظرفیت : 50 نفر

باکس کلاسی : دارد

ویدئوپرزکتور : دارد

برنامه این کلاس در نیمسال دوم سال تحصیلی 99 - 98

 

8 الی 10

10 الی 12

13:30 الی 15:30

15:30 الی 17:30

شنبه

جلبلک شناسی(د. چهری)

ژنتیک مولکولی

(د. سی سخت نژاد)

میانی زیست سلولی وملکولی (د. بیدمشکی پور)  

یکشنبه

زیست شناسی سلولی ملکولی1

(د. سی سخت نژاد )

ژنتیک ملکولی( د. بیدمشکی پور)

فیزیو لوژی جانوری 2دستگاهها –فرد

مبانی زیست شناسی تکوینی  زوج(د. کریمی)

بیوشیمی متابولیسم گ1 زوج(د. مهدیونی)

دوشنبه

بیو انفورماتیک(د. مهدیونی)

 

مباحثی در ژنتیک

(د. بیدمشکی پور)

جنین شناسی

سه شنبه

مبانی زیست شناسی تکوینی)(د. قارزی)

ژنتیک ملکولی فرد

مبانی زیست شناسی سلولی ملکولی زوج(د. بیدمشکی پور)

زیست شناسی پرتویی

(د. قبادی)

ریخت شناسی وتشریح

(د. معصومی)

چهارشنبه

زیست شناسی سلولی وملکولی فرد

ویروس شناسی زوج

(د. سی سخت)

زیست شناسی میکروبی فیزیو لوژی زوج(د. تاران جهری) بیوتکنولوژی (د. امیری) ریخت شناسی وتشریح گیاهیزوج(د. معصومی)