کلاس شماره 1

 

تجهیزات

ظرفیت : 51 نفر

باکس کلاسی : ندارد

ویدئوپروژکتور : ندارد

برنامه کلاسی

  8 الی 10 10 الی 12 13:30 الی 15:30 15:30 الی 17:30
شنبه مکانیک تحلیلی 1(د. ناصری )

الکترومغناطیس2(3و4واحد)

(د.بهاری)

نجوم واختر فیزیک (د.بهاری)

ریاضی فیزیک 1-زوج

(د.دهقانی)

فیزیک هسته ای 2-فرد(د.نادری)
یکشنبه فیزیک پایه3(3و4واحد)(د.اوسطی) ریاضی فیزیک 1(د.دهقانی)

فیزیک پایه 4-فرد(د.اوسطی)

الکترو مغناطیس 2-زوج(د.بهاری)
فیزیک پایه2(د. رضانیا)
دوشنبه مکانیک تحلیلی1 (د.ناصری)

الکترومغناطیس2(3و4واحد)

(د.بهاری)

فیزیک پایه 4(فیزیک جدید1)

(د. اوسطی)
مکانیک آماری (د.سهرابی)
سه شنبه فیزیک پایه3(3و4واحد)(د.اوسطی) ریاضی فیزیک 1(د.دهقانی) مکانیک تحلیلی 1-فرد(د.ناصری) نجوم واختر فیزیک-زوج(د.بهاری)
چهارشنبه

فیزیک پایه3-زوج (د.اوسطی)

فیزیک هسته ای1-فرد(د.رضایی)

امواج وارتعاشات(د.شیرزادی تبار) -

ذرات بنیادی پیشرفته1-فرد(اوسطی)