واحد کارپردازی

 

 

نام و نام خانوادگی : مرتضی عزیزی

سمت : کارپرداز اداره امور عمومی

شماره تماس : 34279295 - 083

شماره تماس (داخلی) : 208

شرح وظایف عمومی و اختصاصی :

1- انجام خریدهای مورد نیاز دانشکده محول شده  از گروه های آموزشی با دستور ریاست  دانشکده

2- آماده کردن اسناد جهت قبض انبار و تحویل به انبار و  امضاء گرفتن قبض انبارها و صدور برگه دارایی و تأیید  آن و تحویل حسابداری

3- ساماندهی و بازبینی منظم کپسولهای آتش نشانی و سیستم های اعلام و اطفای حریق

4- پرداخت حق الزحمه داوری تحصیلات تکمیلی

5- مسئولیت دریافت موارد مورد نیاز از  انبار دانشگاه

6- انجام کلیه اموری که توسط مسئولین مافوق اعلام گردد