مسئول دفتر

نام و نام خانوادگی : سهیلا همتی

سمت : مسئول دفتر حوزه ریاست

شماره تماس : 34279298 - 083

شماره تماس (داخلی) : 204

آدرس محل خدمت : حوزه ریاست دانشکده ، اطاق شماره 16

شرح وظایف عمومی و اختصاصی :

1- دریافت دستور و برنامه کار از ریاست دانشکده

2- انجام امور کارشناسی مربوطه و نظارت و پی گیری امور دانشکده در تعامل با سازمان مرکزی

3- هماهنگی و تنطیم ساعات ملاقات پرسنل و اعضای هیات علمی با رئیس دانشکده

4- برقراری ارتباط تلفنی رئیس دانشکده با داخل وخارج و بالعکس.

5- آماده کردن پیشینه ها و پرونده های مربوط به کمیسیونها،نشست ها وکمیسیونهایی که در دفتر رئیس دانشکده تشکیل می شود.

6-آگاه کردن اعضای شرکت کننده  از نشستها وکمیسیونهایی که در دفتر رئیس دانشکده تشکیل می شود.

7- نظارت بر درخواست گروه  ها.

8- تهیه پیش نویس برخی از نامه های اداری رئیس دانشکده و معاونین برحسب ضرورت.

9- تهیه گزارش از کارهای انجام شده.

10- ثبت فرم های حق الزحمه داوران در سیستم مربوطه.

11- رابط روابط عمومی دانشکده.

12- انجام دیگر کارهای محوله برابر دستور رئیس دانشکده.